Drukuj

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE

Praca sezonowa z EURES – jak się do tego przygotować?

Co roku wiele osób poszukuje możliwości podjęcia pracy sezonowej. Część z tych osób decyduje się na wyjazd do takiej pracy za granicę. Najczęściej podejmowane prace sezonowe wykonywane są w firmach, które zajmują się uprawą owoców, warzyw, roślin i kwiatów, cebulek kwiatowych i drzew lub uprawą pieczarek. Najpopularniejsze kierunki wyjazdów Polaków do prac sezonowych za granicę to: Niemcy, Holandia, Belgia, Półwysep Skandynawski.
Praca sezonowa umożliwia:

 • zwiększenie dochodów w budżecie rodzinnym
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • udoskonalenie umiejętności językowych
 • poznanie kultury i obyczajów innego kraju.

Warto pamiętać, że do każdego wyjazdu za granicę, także do wyjazdu do pracy sezonowej, należy się przygotować. Decyzja o wyborze oferty pracy, jej rodzaju i miejsca, powinna być przemyślana  i świadoma, aby uniknąć późniejszych frustracji  i kłopotów.
Wyjazd do pracy należy poprzedzić zdobyciem jak największej ilości informacji, dotyczących pracodawcy, warunków i rodzaju pracy, warunków zakwaterowania, miejsca do którego jedziemy, obowiązujących przepisów prawnych. Sprawdzone i aktualne informacje oraz oferty pracy sezonowej oferuje sieć EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia.

Obywatele UE lub EFTA mają prawo do poszukiwania zatrudnienia, w tym prac sezonowych, w innym państwie członkowskim oraz otrzymywania takiej samej pomocy ze strony krajowych urzędów pracy i podejmowania zatrudnienia na takich samych warunkach jak obywatele przyjmującego państwa członkowskiego. Pośrednicy pracy nie mogą pobierać opłat za znalezienie pracy. Poszukując pracy sezonowej najlepiej korzystać ze sprawdzonych źródeł, które oferuje m.in. sieć EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia.

Więcej wskazówek na temat tego, jak przygotować się do wyjazdu związanego z podjęciem pracy sezonowej znajdziesz w materiale informacyjnym:

Ulotka praca sezonowa EURES – informacja dla poszukujących pracy (oprac. MRiPS, pdf, 779 KB)

Poniżej znajdziesz wskazówki dla kandydatów, którzy chcą wyjechać  do pracy sezonowej do Holandii i Niemiec.

Wskazówki dla kandydatów aplikujących do prac sezonowych w Holandii (oprac. Sesonalwork.nl, pdf 165 KB)

Ulotka praca w rolnictwie Niemcy (oprac. Faire Mobilität, pdf, 202 KB)

Jeśli masz pytania i aktualnie szukasz ofert pracy sezonowej, porozmawiaj z doradcą EURES:
Beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl, tel. 85 74 97 235
Michal.raciborski@wup.wrotapodlasia.pl, tel. 85 74 97 244 

Polecamy również udział w spotkaniach prowadzonych przez urzędy pracy:

22.10.2021 – Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach (spotkanie stacjonarne)
27.10.2021 – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży (spotkanie stacjonarne)
14.10.2021 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (spotkanie online)

Nie jesteś przekonany do pracy sezonowej za granicą, nie jedź. Szukaj pracy w Polsce.
Polecamy:

Centralną  Bazę Ofert Pracy
oraz bezpośredni kontakt z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy w Powiatowych Urzędach Pracy i WUP w Białymstoku.

#Rights4AllSeasons #EURESeasonalWorks

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility