Drukuj

30 lat Samorządu Terytorialnego

W 2020 roku mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, w życie weszła 26 maja 1990r. W 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

W związku z trwającą w Polsce pandemią koronawirusa tegoroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego będą miały nieco inny charakter. Organizowane są uroczyste sesje rad miast i gmin, debaty, koncerty czy wystawy. Wszystkie on-line.

Zambrowscy radni postanowili uczcić Jubileusz 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów podczas sesji w dniu 26 maja 2020 roku przyjęciem Uchwały w sprawie przesłania z okazji Jubileuszu 30 – lecia samorządu gminnego. Jej treść cytujemy poniżej:

§ 1. W jubileuszowym roku obchodów 30 – lecia restytucji Samorządu Miasta Zambrów, w dowód uznania wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę podstaw nowego ustroju, na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. postanawia przyjąć treść przesłania w następującym brzmieniu:

„Trzydzieści lat temu w dniu 27 maja 1990 r. Polacy po raz pierwszy w powojennej historii Polski głosowali na przedstawicieli lokalnych władz w całkowicie wolnych wyborach. Wcześniejsze wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1989 r. stworzyły nową sytuację, w której możliwe było powołanie samorządu terytorialnego w pierwszych, wolnych wyborach. Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 marca 1990 r. przyznając gminom podmiotowość prawną przesądziła o nowym ustroju terytorialnym państwa. Istotą reformy samorządowej, jaka dokonuje się na przestrzeni ostatnich 30 lat, jest oddanie zadań i kompetencji samodzielnej wspólnocie samorządowej na określonym obszarze, nad którym najlepiej sprawują kontrolę sami mieszkańcy.

Dzięki tej ustawie jesteśmy również rzeczywistymi gospodarzami Zambrowa i mamy realny wpływ na dzień dzisiejszy oraz na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Każda kadencja Rady Miasta Zambrów pozostawiła po sobie dokonania, które konsekwentnie zmieniają wizerunek naszego miasta, mimo niełatwych uwarunkowań, przeciwności i problemów. Po 30 latach Zambrów jest odmieniony. Na pewno nie był to czas stracony. Radni wszystkich kadencji w istotny sposób wpływali na bieg historii mającej odbicie w dokonujących się zmianach naszej miejskiej rzeczywistości.

Tą drogą pragniemy w tej uroczystej uchwale wyrazić słowa szacunku i podziękowania dla wszystkich byłych i obecnych radnych Rady Miasta Zambrów, członków zarządów miasta, burmistrzów i ich zastępców, przewodniczących Rady Miasta Zambrów, pracowników Urzędu Miasta Zambrów, kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz wszystkim mieszkańcom Zambrowa, którzy w okresie ostatnich 30 lat swoją pracą, radą, a niejednokrotnie konstruktywną krytyką przyczynili się do rozwoju naszego miasta.”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zambrowa do uczczenia z tej ważnej dla naszego miasta i kraju rocznicy poprzez udekorowanie miejsca zamieszkania flagami i chorągiewkami z barwami narodowymi. Zachęcamy także Państwa do przybliżenia dzieciom i młodzieży historii związanej z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce. Mimo trudnych czasów życzę Państwu miłego świętowania i poczucia dumy z naszej Małej Ojczyzny – Zambrowa.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski

    

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility