Drukuj

Koncerty kolęd „Mędrcy Świata, Monarchowie” i “Bóg się rodzi” w Zambrowie

W dniu 6 oraz 9 stycznia 2022 r. obyły się koncerty z cyklu koncertów jubileuszowych w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej MOK w Zambrowie. 

6 stycznia odbył się koncert kolęd z okazji Święta Trzech Króli „Mędrcy Świata, Monarchowie”. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00 w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Podczas koncertu głos zabrał  Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, który w imieniu własnym oraz obecnych na sali Senatora RP Marka Komorowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marty Konopka, złożył noworoczne życzenia zgromadzonym tego dnia osobom .

Na scenie zaprezentowała się Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego, która wystąpiła wraz z wykonującymi partie wokalne uczniami oraz absolwentami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Publiczność mogła również wysłuchać kolęd w wykonaniu tenora – Nazarii Kachala, który współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy.

W repertuarze znalazły się kolędy oraz utwory świąteczne m.in: „Mędrcy świata, monarchowie”, „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu”, „Cicha noc”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, i „Let it snow”.

W niedzielę 9 stycznia, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta ponownie wystąpiła przed zambrowską publicznością, tym razem w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, podczas koncertu kolęd „Bóg się rodzi”. Również na tym wydarzeniu orkiestra wystąpiła wspólnie z wykonującymi partie wokalne uczniami i absolwentami Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie oraz tenorem – Nazarii Kachala.

Podczas koncertu zaprezentowane najpiękniejsze kolędy m. in:  Adeste fideles (Przybądźcie wierni), Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Bracia patrzcie jeno”, Gdy śliczna panna”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”.

Po koncercie głos zabrał ks. dziekan Wojciech Nowacki

„Bardzo się cieszę, że dziś w niedzielę Chrztu Pańskiego możemy być uczestnikami tego wspaniałego wydarzenia. W świątyni kolędy brzmią od Pasterki aż po 2 lutego. W zasadzie tradycyjnie przedłużamy ten okres kiedy celebrujemy z radością narodzenie Syna Bożego wśród nas. Dzisiaj ta niedziela Chrztu Pańskiego kończy ten liturgiczny okres Bożego Narodzenia a od jutra wejdziemy w okres zwykły. Nie mogło być lepszego zwieńczenia, tego muzycznego akcentu , jak właśnie dzisiejszy koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, solistów, który nam taką ucztę duchową wyprawili.”

Następnie wypowiedział się Biskup Tadeusz Bronakowski

„Dzisiaj do Zambrowa warto było przyjechać, dlatego że już od dwóch lat nie byłem na tak pięknym i tak wspaniałym koncercie. Dziękuję zespołowi, dziękuję solistom za to piękne świadectwo, które daliście dzisiaj w miłości do Pana Jezusa.”

Dominika Saniewska

Biuro Promocji

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility