Drukuj

Konkurs Zambrowska “EKIPA” – sfotografuj swoją Ekipę i zgarnij nagrody

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Zambrowska “Ekipa”. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę – ich zdjęcie zostanie umieszczone na banerze promocyjnym przy ulicy Ostrowskiej w Zambrowie oraz karton lodów (40 sztuk) Ekipa.  

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech najbardziej lubianych w serwisie społecznościowym Facebook fotografii prezentujących grupy ludzi na tle miejsc związanych z Zambrowem.

Prosimy zapoznać się się z warunkami uczestnictwa w konkursie zawartymi w Regulaminie oraz FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONKURSU:

Charakterystyka fotografii:

 1. Fotografia kolorowa.
 2. Format: w poziomie, jpg/png.
 3. Zdjęcie musi być wyraźne i niezamazane (zalecamy ustawić w komórce lub aparacie najlepszą możliwą jakość zdjęcia).  
 4. Na fotografii powinna znajdować się grupa ludzi.
 5. W tle fotografii powinno znajdować się jakiekolwiek miejsce, które pozytywnie kojarzy się z Zambrowem.

Warunki uczestnictwa:

 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Załączniku nr 1 (każda z osób na fotografii wypełnia formularz osobno).
 2. W konkursie biorą udział fotografie  przygotowane w sposób podany w Regulaminie.
 3. Każda grupa może zgłosić jedną fotografię.
 4. Uczestnicy Konkursu oświadczają na piśmie, że fotografie są wynikiem ich indywidualnej pracy twórczej.
 5. Każdy z biorących udział w Konkursie poprzez przekazanie fotografii akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Laureaci Konkursu, w zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszą na Organizatora wszelkie prawa autorskie w zakresie używania fotografii na wszystkich polach eksploatacji.
 7. Propozycje konkursowe nie spełniające wymagań nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin:

 1. Fotografie wraz ze skanami formularzy zgłoszeniowych należy przesłać na adres promocja@zambrow.pl w terminie do 24 maja 2021 roku.

Proces postępowania konkursowego:

 1. Propozycje fotografii, spełniające warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, będą poddane 7-dniowemu głosowaniu w serwisie społecznościowym facebook na oficjalnym profilu Burmistrza Miasta Zambrów https://www.facebook.com/Kazimierz-D%C4%85browski-Burmistrz-Miasta-Zambr%C3%B3w-552834744902217
 2. Głosowanie odbędzie się w terminie 26 maj – 1 czerwca 2021 roku.

Zasady przyznawania nagrody:

 1. W konkursie zostanie przyznane miejsce I, II i III. Decyduje ilość zebranych polubień/like`ów.
 2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.
 3. Nagrodą dla zdobywców pierwszego miejsca będzie umieszczenie ich fotografii na banerze promocyjnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie oraz karton lodów (40 sztuk) Ekipa. 
 4. Nagrodą dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca będzie umieszczenie ich fotografii na banerze promocyjnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie oraz gadżety promocyjne miasta.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez jego rozstrzygnięcia.


Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 czerwca 2021 roku. Wynik konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie internetowej miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz oficjalnym profilu społecznościowym Burmistrza Miasta Zambrów https://www.facebook.com/Kazimierz-D%C4%85browski-Burmistrz-Miasta-Zambr%C3%B3w-552834744902217
 2. Zwycięskie ekipy zostaną zaproszone do gabinetu Burmistrza Miasta Zambrów po odbiór nagrody. Banery zostaną zawieszone w ciągu 14 roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem można otrzymać drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: promocja@zambrow.pl lub telefonicznie pod numerem 086 271 22 10 wew. 30 w godzinach 7.30-15.30.

Zapraszamy do zabawy i czekamy na wasze EKIPOWE FOTY 🙂

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility