Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły


Miasto Zambrów w dn. 01.09.2021-30.06.2022 r. realizowało projekt „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”. Na projekt pozyskano dofinansowanie w wysokości 355 843,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt brał udział w naborze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego.

Głównym celem projektu była poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie: Miejskim Przedszkolu 1, Miejskim Przedszkolu 3, Miejskim Przedszkolu 4 Miejskim Przedszkolu 5 oraz w Miejskim Przedszkolu 6.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki, przyrody oraz zajęć plastyczno-technicznych dla 250 dzieci. Zajęcia były skierowane do dzieci w wieku 5-6l.

W ramach projektu wszystkie placówki przedszkolne zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, m.in.: laptopy, tablice interaktywne z projektorem, dywany interaktywne.

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Barbara Zawistowska

Accessibility