Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację projektu “Zdalna szkoła”

Miasto Zambrów przystąpiło do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzono nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Złożony przez Miasto Zambrów wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu Zdalna szkoła został wybrany do dofinansowania. Miasto Zambrów otrzymało grant w wysokości 79 999,20 zł na zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania.

Wysokość grantów była określana na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie w zależności od liczby uczniów. Gminy mogły starać się o grant w wysokości od 35 do 100 tysięcy złotych. Kwota przyznana Miastu stanowi 100% wartości zadania. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 40 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w normalnej pracy.

Beata Bernatowicz
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility