Drukuj

Miasto Zambrów z dofinansowaniem w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład


W dniu 30 maja 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków, każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski – odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł.  Miasto Zambrów złożyło trzy wnioski o dofinansowanie zadań:

 1. Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (przewidywana wartość inwestycji: 5.500.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 4.950.000,00 zł)
 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie (przewidywana wartość inwestycji: 13.500.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 12.150.000,00 zł)
 3. Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów (przewidywana wartość inwestycji: 15.000.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 12.750.000,00 zł),

z czego dwa zostały objęte wsparciem w kwocie nieprzekraczającej 17 700 000,00 zł.

Za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, samorząd w dniu 15.06.2022 r. otrzymał Wstępne Promesy, kwalifikujące Miasto Zambrów jako Wnioskodawcę do otrzymania Promes Inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację wspartych inwestycji. Promesa stanowi zapewnienie, że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Funduszu. Jednym z ważniejszych warunków umożliwiających udzielenie Promesy jest ogłoszenie przez Wnioskodawcę postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawców inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility