DrukujMiasto Zambrów z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 25 października 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie Miasto Zambrów złożyło trzy wnioski o dofinansowanie zadań:

 1. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda (przewidywana wartość inwestycji: 5,00 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 4,75 mln zł)
 2. Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie (przewidywana wartość inwestycji: 8,90 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 8,01 mln zł)
 3. Budowa dróg przy ul. Białostockiej w Zambrowie (przewidywana wartość inwestycji: 7,00 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 6,65 mln zł),

z czego dwa pierwsze zostały objęte wsparciem w kwocie nieprzekraczającej 12 760 000,00 zł. Kwotę 8 010 000,00 zł samorząd planuje przeznaczyć na budowę parku wodnego, zaś 4 750 000,00 zł na budowę ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do obsługi ruchu pieszo-rowerowego.

W związku z ogłoszeniem listy dofinansowanych zadań, w dniu 26 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego oraz przedstawicieli Powiatu Zambrowskiego, na której to omówiono pokrótce inwestycje objęte wsparciem.

“Trzeba powiedzieć jedno, że miasto Zambrów nie jest bogatą gminą jeśli chodzi o sprawy dochodowe. Plasujemy się w drugiej setce samorządów w Polsce i dzięki właśnie tej dotacji z Polskiego Ładu będziemy mogli sobie pozwolić na dwie inwestycje. Wyraźnie trzeba podkreślić, że dzięki Waszym środkom te dwie inwestycje będziemy mogli wykonać.

A co planujemy? Budowa parku wodnego na terenach zielonych, ponieważ tego dopominali się mieszkańcy Zambrowa we wnioskach, postulatach i ankietach. Nie ma w Zambrowie otwartego akwenu wodnego, w którym można się kąpać. Zalew, który jest w Zambrowie może i jest ładną wizytówką miasta Zambrowa, ale woda, która tam płynie jest poza klasą czystości. Od miesiąca maja do końca września ten park będzie służył naszym mieszkańcom.

Drugą inwestycją jest budowa ścieżki rowerowej w kierunku drogi krajowej nr 63 do Łomży. Jak Państwo wiedzą Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wykonała kapitalny remont tej drogi i zbudowała bardzo ładną ścieżkę rowerową, ale żeby do niej dojechać musimy wykonać tę inwestycję. Obie inwestycje planujemy wykonać w latach 2022 -2023. W tej chwili ogłaszamy przetarg na park wodny, a na ścieżkę rowerową projekt usługowo-funkcjonalny.

Dziękuję pięknie w imieniu mieszkańców Zambrowa i czekamy na Polski Ład, który będzie ogłoszony i będziemy aplikowali.” – powiedział podczas konferencji Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility