Miejskie obchody 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

Trzeciego maja cała Polska świętowała 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Zambrowie obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, którą celebrował ks. Robert Czeladko. We mszy udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe wszystkich szczebli, delegacje: przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków; zuchy i harcerze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych działających w Zambrowie.

Tuż po homilii odbył się przemarsz pod pomnik Powstania Styczniowego na Placu Sikorskiego. Pochód głównymi ulicami miasta tradycyjnie poprowadziła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego oraz zespół mażoretek. Marsz miał wyjątkową oprawę, gdyż uczestniczyły w niej dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej nr 5 trzymająca w rękach białe i czerwone balony oraz miejska maskotka Zambruś.

Uroczystości na Placu Sikorskiego rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Tuż po przemówieniu Burmistrza dzieci i młodzież wypuściła z rąk balony, które w powietrzu utworzyły biało – czerwoną flagę. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Lech Antoni Kołakowski.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów przez przybyłe delegacje.

Wartę honorową przed pomnikiem pełnili harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota” oraz rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Konstytucja 3 Maja uchwalona została 227 lat temu przez Sejm Czteroletni. Była najważniejszą ustawą rządową, która ustaliła podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) ustawą zasadniczą. Konstytucja 3 Maja regulowała podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych i zagadnienia związane z obroną terytorium Rzeczypospolitej.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility