Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Gra o krzyżówkę”


REGULAMIN KONKURSU:

§ 1
Postanowienia ogólne

   1. Organizatorami Konkursu „Gra o krzyżówkę” zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.
   2. Zakup nagród finansowany jest ze środków Ośrodka.
   3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
   4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu zambrowskiego.
   5. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu.

§ 2
Cele Konkursu

   1. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kulturę i sztukę, w tym, w szczególności szeroko rozumianego filmoznawstwa

§ 3
Przedmiot Konkursu

   1. Praca konkursowa polega na stworzeniu krzyżówki tematycznie dotyczącej wiedzy o filmie oraz historii kina
   2. Wymagania dla krzyżówki:
    a) tematyka związana z przedmiotem konkursu (wyrazy, hasła i rozwiązanie),
    b) minimalna liczba wyrazów – 8,
    c) forma krzyżówki: klasyczna, panoramiczna, jolka, wykreślanka.

§ 4
Uczestnicy Konkursu

   1. Konkurs realizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
    a) kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
    b) kategoria II – uczniowie szkół średnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia na dzień wysłania pracy konkursowej.
    c) kategoria III – osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia.
   2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko 1 krzyżówkę.

§ 5
Nagrody

   1. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
   2. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zastrzega sobie prawo do przyznania, poza nagrodami głównymi opisanymi w § 5 ust. 2, nagród specjalnych bądź wyróżnień.
   3. Narody można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą tradycyjną /kurierem na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu do Konkursu, w terminie do 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 6
Warunki uczestnictwa w Konkursie

   1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem zawierającym imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz adres e-mail.
   2. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie w zakresie praw autorskich. W imieniu uczestników, załączniki podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.
   3. Pracę konkursową tj. krzyżówkę z rozwiązaniem wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w następujący sposób:
    a) drogą pocztową, na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2A 18-300 Zambrów – prace zapisane na nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd, pendrive) wraz z papierową wersją załączników do Regulaminu,
    b) drogą elektroniczną na adres: mok.zambrow@interia.pl
    c) osobiście w siedzibie Organizatora (jak w przypadku drogi pocztowej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku do godziny 23:59 (decyduje data wpływu pracy konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami)
   4. Pisemne zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 7
Ocena prac konkursowych

  1. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się dnia 2 lutego 2024 roku.
  2. Oceny prac konkursowych dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, złożona z pracowników Ośrodka.
  3. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków w głosowaniu jawnym.
  4. Kryteria oceny prac konkursowych w skali od 1 do 10:
   a) zgodność z celami Konkursu,
   b) pomysłowość,
   c) estetyka,
   d) oryginalność,
   e) stopień trudności.
  5. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne, bez możliwości odwołania.
  6. O wynikach Konkursu wszyscy laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
  7. Prace złożone bez wymaganych załączników lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.
  8. Dane uczestników Konkursu: imię, wiek i miejscowość zamieszkania autora pracy będą upubliczniane na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
Accessibility