Drukuj

Miejskie obchody 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Obchody jubileuszowej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwają już od stycznia w całym kraju. Zambrów także dołączył do grona świętujących. Z tej okazji szkoły, stowarzyszenia, Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta Zambrów zorganizowały szereg wydarzeń – spotkań, pogadanek, wystaw, konkursów plastycznych, patriotycznych, muzycznych, koncertów i zawodów sportowych.

Kulminacją obchodów w Zambrowie i całej Polsce był wspólnie wyśpiewany hymn narodowy  11 listopada punktualnie o godzinie 12.00. Hymnem też rozpoczęła się Msza Święta w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, podczas której homilię wygłosił dziekan dekanatu zambrowskiego i proboszcz najstarszej zambrowskiej fary ks. Zbigniew Choromański. Po mszy licznie zebrani zambrowianie – poczty sztandarowe, uczniowie, harcerze, kombatanci, służby mundurowe, władze samorządowe, przedstawiciele stowarzyszeń, związków i zakładów pracy udali się w pochodzie ulicami miasta pod pomnika Powstania Styczniowego mieszczący się na Placu Sikorskiego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, następnie wypuszczono w powietrze kilkaset biało-czerwonych balonów, co spotkało się z gromkimi brawami. Zebrane delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty oddając część bohaterom narodowym.

Wartę przy pomniku zaciągnęli: członkowie Stowarzyszenia Historycznego im.71. Pułku Piechoty,  harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej GROTA, VIII Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 7 OGNI,  zuchy z gromady zuchowej Leśne Skrzaty przy Szkole Podstawowej nr 4.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego.

10 i 11 listopada o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się koncerty patriotyczne – sobotni w wykonaniu Małgorzaty Marczyk (fortepian) i Nazarii Kachala (tenor), zaś niedzielny w wykonaniu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyrygenturą Jana Miłosza Zarzyckiego. W trakcie tegoż koncertu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów o tematyce patriotycznej organizowanych przez tutejsze placówki oświatowe.

Karolina Ilczuk

Poniżej zamieszczamy kalendarz pozostałych listopadowych wydarzeń:

Koncert Patriotyczny Sekstetu Saksofonowego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  w Zambrowie Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 4 Wstęp bezpłatny 14.11.2018

18:00

XIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej  „Bogu i Ojczyźnie”

 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Sala kinowo- widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A

 

dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorośli, schole, zespoły parafialne 17.11.2018

9:00

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny  „Moja Ojczyzna” Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkół podstawowych 23.11.2018
IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Kocham Cię Polsko” Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkół podstawowych 23.11.2018
Ogólnopolski turniej karate Kyokushin z okazji Dnia Niepodległości Zambrowski Klub Karate Kyokushin Zespół Szkół Nr 1, Aleja Wojska Polskiego 31 zawodnicy karate z całej Polski 25.11.2018

8:00-18:00

Podsumowanie konkursu „Ocalić od zapomnienia” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 25 młodzież szkół ponadpodstawowych 28.11.2018

12:00

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility