Drukuj

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

8 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbył się koncert słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów PSM oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. Koncert rozpoczął się występem chóru, który zaprezentował pieśni: „Szara Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitły pąki białych róż” i „Pierwsza Brygada”. Przy komplecie publiczności zaprezentowało się kilkunastu wykonawców, wśród których znaleźli się: Blanka Murawska, Julia Kłosińska, Laura Modzelewska, Iga Domagała, Martyna Żukowska, Olga Zawistowska, Wojciech Gołaszewski, Gabriela Zalewska, Maciej Tymiński, Sebastian Skarzyński, Katarzyna Redaj oraz zespół Camerata.

10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Orkiestra zaprezentowała utwory wybitnego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszko. Orkiestrą dyrygował Jan Miłosz Zarzycki, na deskach sceny zaprezentowali się także soliści: Krzysztof Zimny – tenor, Dawid Roy – baryton, Wojciech Urbanowski – bas-baryton. Koncert poprowadził Paweł Sztompke.

Główne uroczystości miejskie rozpoczęły się 11 listopada w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. We mszy świętej uczestniczyli: poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Senator RP Marek Adam Komorowski, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacje placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i poczty sztandarowe oraz wierni z tutejszej parafii. Mszę celebrował Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. kan. Zbigniew Choromański. Po mszy wszyscy zebrani udali się w pochodzie ulicami miasta pod pomnik Powstania Styczniowego mieszczący się na Placu Sikorskiego. Uroczystość przy pomniku poprowadził Dariusz Grabowski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski oraz Senator Marek Adam Komorowski. W dalszej części zebrane delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty, oddając tym samym cześć bohaterom narodowym.

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty,  harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej GROTA, VIII Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 7 OGNI oraz zuchy z gromady zuchowej Leśne Skrzaty przy Szkole Podstawowej nr 4.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego.

Karolina Ilczuk i Marzena Gołębiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility