Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1          Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, jest w ostatniej fazie realizacji.
Do końca roku 2018, w ramach ww. przedsięwzięcia, zrealizowano większość prac, w szczególności:
1) wymieniono 1595 opraw oświetlenia ulicznego na łączną kwotę brutto 2.121.750,00 zł, w tym kwota dofinansowania
1.529.231,17 zł;
2) wykonano 68 z 82 instalacji gazowych na łączną kwotę brutto 984.288,38 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi wartość 716.261,86 zł;
3) zainstalowano 2 stacje pomiarowe stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu za kwotę brutto 14.661,60 zł, w tym kwota dofinansowania 11.729,28 zł.
Czujniki zamontowano na budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie przy ul. M. Konopnickiej 13 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa 6.
Stan powietrza w Zambrowie można monitorować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl.
Do końca lipca 2019 r. planowane jest dokończenie budowy pozostałych instalacji gazowych, których koszt będzie stanowił wartość 249.213,35 zł, w tym dofinansowanie 179.451,30 zł.
Realizacja projektu spowoduje redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, zaś w połączeniu ze zmianą paliwa oraz poprawą efektywności wytwarzania ciepła doprowadzi do zmniejszenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.

Edyta Kos
Inspektor
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility