Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

Z dniem 31 lipca 2019 r. Gmina Miasto Zambrów zakończyła realizację projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Cel strategiczny projektu to zwiększenie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego oraz indywidualnych systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych.

W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano wszystkie zaplanowane prace, a w szczególności:

  • wymieniono 1595 opraw oświetlenia ulicznego na łączną kwotę brutto 2.121.750,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1.529.231,17 zł;
  • wykonano 82 instalacje gazowe na łączną kwotę brutto 1.229.596,23 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi wartość 893.173,00 zł.

W chwili obecnej trwa rozliczenie finansowe projektu.

Realizacja projektu spowoduje redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, zaś w połączeniu ze zmianą paliwa oraz poprawą efektywności wytwarzania ciepła doprowadzi do zmniejszenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Edyta Kos
Inspektor
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility