Ważny komunikat w sprawie monitorowania ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne wykonane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Ważny komunikat w sprawie monitorowania ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne wykonane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

31 grudnia 2022 r. należy dokonać odczytu ilości wyprodukowanej energii OZE !!!

Wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przypominamy o obowiązkach wynikających z zawartych umów o powierzenie grantu, w tym o obowiązku dokonywania odczytów produkcji energii elektrycznej oraz przekazywania danych Grantodawcy.

Zgodnie z § 4 umowy o powierzenie grantu:

„16. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej na każde żądanie Grantodawcy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, do końca stycznia kolejnego roku.

17. Grantobiorca zobowiązany jest poinformować Grantodawcę o ilości wyprodukowanej energii na piśmie lub udostępnić ww dane do odczytu przedstawicielowi działającemu w imieniu Grantodawcy.”

Wyjaśniamy, że:

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną (kWh) – odczytu należy dokonać z inwertera (falownika) lub aplikacji do obsługi urządzenia – nie z licznika PGE!

Informację o stanie licznika na dzień 31.12.2022 r. należy przekazać do siedziby Grantodawcy: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2023 r., w formie papierowej na przygotowanym formularzu wraz z potwierdzeniem – wydrukiem przedstawiającym screen z aplikacji do obsługi PV (zrzut ekranu), bądź zdjęcie ze wskazaniem falownika.

Zalecamy, aby niezwłocznie sprawdzić testowo możliwość odczytu produkcji energii na Państwa urządzeniach. Jeśli będą mieć Państwo problem z odczytem na urządzeniu lub w aplikacji, należy zwrócić się do wykonawcy instalacji o pomoc w ramach serwisu, tak aby był możliwy odczyt koniec 2022 r.

                                                                                             

Accessibility