Drukuj

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje współczesne zdjęcia Sybiraków i ich rodzin

Muzeum Pamięci Sybiru przy pomocy współczesnych fotografii chce upamiętnić osoby zesłane na Sybir i ich rodziny. Akcja #Zapamiętani to kolejna z inicjatyw Muzeum, dzięki której chętni mogą współtworzyć powstającą wystawę stałą. Wystarczy przesłać swoje zdjęcie na adres e-mail wskazany w instrukcji, by stało się ono częścią wyjątkowej instalacji.

Muzeum Pamięci Sybiru prowadzi szereg inicjatyw, które angażują nie tylko osoby zainteresowane tematyką Sybiru, ale również te, które o takim pojęciu nigdy nie słyszały. Publikacja przystępnych tekstów historycznych, zdjęć eksponatów i kryjących się za nimi historii, czy fragmentów relacji Sybiraków – to tylko niektóre z działań regularnie prowadzonych m.in. na wszystkich kanałach Muzeum. Po kwietniowej akcji „Po ilu kilometrach”, nadszedł czas na kolejną inicjatywę.

#Zapamiętani to akcja Muzeum Pamięci Sybiru związana z powstającą wystawą stałą. Poszukiwani są Sybiracy i ich Rodziny (dzieci, wnukowie, prawnukowie), którzy zechcieliby przesłać swoje aktualne fotografie zgodnie z określonymi wytycznymi. Zdjęcia znajdą się w finałowej sali, która upamiętni Sybiraków i ich Rodziny rozrzucone po całym świecie.

Co zrobić by wziąć udział w akcji? Poniżej podajemy wskazówki, dzięki którym ze zrobieniem zdjęcia może poradzić sobie każda, nawet najmniej doświadczona w robieniu fotografii osoba.

Gdzie zrobić zdjęcie?

 1. Zrób zdjęcie w pozycji pionowej aparatem lub telefonem.
 2. Wykorzystaj światło naturalne. Stań bokiem do okna, w odległości dwóch lub trzech kroków.
 3. Nie pozuj stojąc w strumieniu światła – nie stawaj w słońcu ani na tle okna!
 4. Jeżeli jest pochmurno, stań blisko okna tak, aby rozproszone światło miękko rozświetliło jedną stronę twarzy.
 5. Wybierz interesujące tło, np. coś charakterystycznego dla Ciebie: kwietnik, regał z książkami. Zwróć uwagę na przedmioty znajdujące się za Twoimi plecami: zabierz zegarek, lusterko, obraz za szkłem, w którym może się odbić osoba fotografująca – usuń je, unikaj także telewizora. Stań w odległości dwóch lub trzech kroków od tła.

Jak zrobić odpowiednie ujęcie?

 1. Wybierz kadr ¾ postaci – dolna krawędź powinna się znajdować pod linią bioder. Nie ucinaj kadru w nadgarstkach.
 2. Uśmiechnij się!

Co jeszcze?

 1. Potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie zdjęcia w Muzeum! Pamiętaj, aby wysłać wypełnione oświadczenie razem ze zdjęciem!

Jak wysłać?

Oświadczenie i zdjęcie wyślij pocztą elektroniczną na adres e-mail: wystawy@sybir.bialystok.pl.

Przykładowe fotografie mogą wyglądać tak:

Muzeum Pamięci Sybiru to muzeum narracyjne przedstawiające historie polskiej obecności na Sybirze od XVIII wieku, carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, w tym deportacji na Syberię i do Kazachstanu.

Siedzibę Muzeum stanowi dziś wyremontowany i rozbudowany budynek przedwojennego magazynu wojskowego, położony w sąsiedztwie bocznic kolejowych dworca, z którego wielu białostoczan i mieszkańców regionu zaczynało podróż na daleki Sybir.

Obecnie trwają prace przy montażu wystawy stałej przygotowujące Muzeum do otwarcia dla zwiedzających, których zakończenie planowane jest na 2021 rok. Na wystawie stałej Muzeum chronologia przeplata się z opowieścią tematyczną. Najbardziej wyeksponowano historię lat 1939-1946. W tym właśnie okresie represje związane z deportacjami na Sybir dotknęły najwięcej Polaków i miały najtragiczniejsze skutki.

Równolegle do prowadzonych prac przy wystawie stałej w Muzeum realizowane są liczne inicjatywy o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim. Zachęcamy do śledzenia działań Muzeum Pamięci Sybiru w mediach społecznościowych:

Kontakt dla mediów Jan Roguz tel. 795 650 804 j.roguz@sybir.bialystok.pl Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
www.sybir.bialystok.pl
                                                                     

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: Muzeum Pamięci Sybiru

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility