Drukuj

Nie będzie likwidacji ogrodów działkowych w Zambrowie. Burmistrz rozwiał wątpliwości Zarządu ROD

25.02. 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Danutą Łapińską spotkał się z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zambrowie. Na spotkaniu omówiono aspekty związane z funkcjonowaniem ogródków działkowych, planami miasta oraz tematy ekologii.

Burmistrz przede wszystkim rozwiał wątpliwości i nieprawdziwe informacje krążące wśród mieszkańców, jakoby chciał zlikwidować ogrody działkowe znajdujące się na terenie miasta i pod Długoborzem:

-„Chciałbym jednoznacznie zadeklarować, że nie mam w planie likwidacji ogrodów działkowych. Zdaje sobie sprawę jaką rolę spełniają ogrody działkowe w naszym społeczeństwie. Prawie 40 lat byłem działkowcem i wiem, co to znaczy dobrodziejstwo działek. W obecnej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu obwodnicy Zambrowa w kierunku południowo – wschodnim. Zapisanych jest 8 wariantów, w tym potencjalne zagrożone są ogrody działkowe im. Tadeusza Kościuszki, przez który mogłaby przebiegać droga, ale dopiero za 2 lata okaże się, czy ten wariant zostanie wybrany.”

Podczas spotkania burmistrz odniósł się również do terenów inwestycyjnych, które są planowane przy ogródkach działkowych przy ul. Białostockiej i przy ogródkach działkowych pod Długoborzem. Zapewnił, iż działalność jaka będzie tam prowadzona nie będzie w żaden sposób uciążliwa dla działkowców i nie spowoduje skażenia środowiska naturalnego.

Podczas rozmów z zarządem burmistrz wspomniał o zrealizowaniu przez miasto kilku bardzo ważnych i znaczących projektów. Między innymi:

– instalacje fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych – 128 mieszkańców skorzystało z programu, a 80 zadeklarowało chęć przystąpienia do kolejnej edycji,

– wymiana kotłów węglowych na gazowe – 84 mieszkańców dokonało wymiany. Miasto planuje przeznaczyć 100 tys. zł. z budżetu na kolejne realizacje,

– wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe,

– instalacje dwóch czujników sprawdzających jakość powietrza (obserwacja dostępna na stronie Urzędu Miasta Zambrów),

– kontynuowanie programu usuwanie azbestu.

Spotkanie zakończyło się pytaniami ze strony zarządu ROD, na które odpowiadali przedstawiciele Urzędu Miasta.

J.Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility