Drukuj

Od 1 czerwca Żłobek Miejski ponownie otwarty. Poznaj zasady przyjęć

W związku z otwarciem Żłobka Miejskiego w Zambrowie od dnia 1 czerwca 2020 r., mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci w wieku do lat 3, podaję do publicznej wiadomości Ogólne zasady przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Zambrowie. Niniejsze zasady zostały opracowane w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ogólne zasady przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Zambrowie

 1. Dzieci będą przyjmowane do żłobka po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki drogą telefoniczną – nr tel. 86 224 41 22 lub e-mailem zlobekzambrow@wp.pl. Zgłoszeń można dokonywać w dniach 20 – 22 maja 2020 r. w godz. 8.00 do 12.00.
 2. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W drugiej kolejności do żłobka będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci.
 4. Warunkiem uczęszczania dziecka do żłobka jest podpisanie przez rodzica oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem informacyjnym dla rodziców i pracowników Żłobka Miejskiego w Zambrowie o szczególnych zasadach działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa SARS-COV-2.
 5. Do żłobka nie będą przyjmowane dzieci, których co najmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 6. Dzieci będą odbierane przez pracowników żłobka przy drzwiach wejściowych do placówki. Zabrania się wchodzenia rodziców lub osób odprowadzających dziecko na teren żłobka.
 7. Do żłobka można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci.
 8. Dzieci nie mogą zabierać do żłobka żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
 9. W jednej sali nie może przebywać więcej niż 12 dzieci.
 10. Organ prowadzący zobowiązuje się do zabezpieczenia funduszy na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej.
 11. Szczegółowe procedury obowiązujące w żłobku będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do placówki.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski              

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility