OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 29 listopada 2021 r. Miasto Zambrów ogłasza nabór Grantobiorców do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Typ projektu 4. Projekty grantowe zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta Zambrów.

W projekcie zakłada się wykonanie instalacji OZE o mocy do 5kWp (łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych: 280kWp).

Wysokość grantu stanowi nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Szczegóły realizacji projektu określa Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego.  Informacje dot. naboru można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów pok. 218,  tel. 86 271 22 10 w. 22.

Nabór Grantobiorców do Projektu prowadzony będzie w oparciu o Deklarację udziału w Projekcie, wraz z załącznikami do deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu):

 1. Oświadczenie dotyczące oddania do użytkowania i zamieszkania budynku nowobudowanego (jeśli dotyczy).
 2. Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest (jeśli dotyczy).
 3. Upoważnienie do reprezentowania przez współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do nieruchomości (jeśli dotyczy).
 4. Oryginał pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
 5. Ksero faktury z udokumentowanym zużyciem rocznym za energię elektryczną w 2020 r.
 6. Załączniki wynikające z pkt. IV Kryteria wyboru (jeśli dotyczy).

Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu dostępna jest na stronie internetowej Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, sekretariat, pok. 225.

Termin i miejsce składania dokumentów do naboru:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów (II piętro, pok. 225) w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30, w terminie od 01.12.2021 r. do 21.12 2021 r. Deklaracje, które wpłyną po terminie trafią na listę rezerwową.

Lista instalacji fotowoltaicznych zakwalifikowanych do Projektu wraz z listą rezerwową zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zambrow.pl.

Kolejność planowanych działań w ramach Projektu:

 1. Nabór Grantobiorców.
 2. Weryfikacja deklaracji oraz wybór Grantobiorców.
 3. Podpisanie umów z Grantobiorcami.
 4. Realizacja instalacji fotowoltaicznych przez Grantobiorców.
 5. Podpisanie protokołu odbioru przy udziale inspektora nadzoru działającego w imieniu Grantodawcy.
 6. Składanie przez Grantobiorców wniosków o wypłatę grantu wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.
 7. Weryfikacja wniosków o wypłatę grantu oraz wypłata refundacji Grantobiorcom.

Ważne informacje:

 1. Złożenie deklaracji nie gwarantuje otrzymania grantu. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie kryteriów wyboru określonych w Regulaminie.
 2. Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachu pokrytym materiałami zawierającymi azbest.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie energii wytworzonej w instalacji OZE na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym rolniczej – oznacza to zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, na potrzeby którego produkowana będzie energia elektryczna.
 4. W przypadku gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, ale w budynku innym niż mieszkalny (np. budynek gospodarczy) możliwe jest dofinansowanie jedynie w przypadku gdy cała energia wyprodukowana przez dofinansowaną instalację będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku należy obligatoryjnie zamontować dodatkowe opomiarowanie rozdzielające ilość zużytej energii na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku, w którym prowadzona jest działalność.
 5. Gdy działalność gospodarcza zarejestrowana jest pod adresem zamieszkania tj. w budynku objętym wsparciem, ale faktycznie jest prowadzona w innym miejscu, niż budynek mieszkalny, to taki mieszkaniec może przystąpić do projektu i ubiegać się o dofinansowanie instalacji PV.
 6. Granty wypłacane będą Grantobiorcom w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznych, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, prawidłowej realizacji zadania oraz dostarczeniu kompletnego wniosku o wypłatę grantu.
 7. Wysokość grantu (65% kosztów kwalifikowanych) będzie uzależniona od mocy zamontowanej instalacji PV, maksymalnie do 7 tys. zł za 1kWp, przy założeniu że maksymalna moc instalacji to 5kWp.
 8. Moc instalacji PV powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną – całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej.

Regulamin
Zał. 1 do Regulaminu – Deklaracja udziału.pdf
Zał. 1 do Regulaminu – Deklaracja udziału.docx
Zał. 2 do Regulaminu – Umowa o powierzenie grantu.pdf
Zał. 2 do Regulaminu – Umowa o powierzenie grantu.docx
Zał. 3 do Regulaminu – Protokół odbioru.pdf
Zał. 3 do Regulaminu – Protokół odbioru.docx

Accessibility