Od dnia 01.03.2021 r. planowane jest, przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego,  rozpoczęcie działalności Klubu Seniora zlokalizowanego w Zambrowie, ul. Łomżyńska 4.

Utworzenie Klubu Seniora było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości 150.000,00 zł.

Klub Seniora będzie miejscem spotkań mieszkańców Zambrowa w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.
Celem działalności Klubu jest aktywizacja społeczna oraz organizacja efektywnego spędzania  czasu wolnego.

Klub będzie oferował różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto organizowane będą spotkania tematyczne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, koncertów oraz organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój pasji i umiejętności członków klubu.

Przyjęcie do Klubu Seniora wymaga złożenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie. Udział w zajęciach będzie nieodpłatny.

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 30 osób. Do dyspozycji seniorów będzie wyposażone pomieszczenie klubowe, sala szkoleniowa, sala rehabilitacyjna,  kuchnia, szatnia, toalety – zajmujące w sumie około 144 m2 powierzchni. Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do kontaktu w siedzibie MOPS w Zambrowie przy ul  Fabrycznej 3, drogą e-mailową pod adresem mops.zambrow@vp.pl lub pod numerem tel. 86 271 32 51.

ZAPRASZAMY !

Accessibility