Drukuj

 Otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w Zambrowie

8 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych placówek oświatowych w Zambrowie – Miejskiego Przedszkola Nr 5  w Zambrowie oraz Żłobka Miejskiego w Zambrowie. Uroczystości rozpoczęły się od występu dzieci z grupy przedszkolnej pod kierunkiem Pani Katarzyny Pomazańskiej. Następnie Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski przekazał akty mianowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 Pani Annie Białej oraz Żłobka Miejskiego Pani Elżbiecie Perkowskiej, jak również podziękował dla realizatora inwestycji Krzysztofa Rokickiego, oraz Włodzimierzowi Łące – Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego oraz Małgorzacie Grażul – pracownikowi Wydziału Gospodarczego, którzy prowadzili nadzór z ramienia urzędu Miasta Zambrów nad prawidłowym przebiegiem prac.

Następnie Panie dyrektorki wraz z dziećmi dokonały symbolicznego otwarcia przecinając wstęgę. Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miasta Zambrów przekazali maskotki „Zambrusie” dla pan dyrektorek, po czym dziekan ks. kan. Zbigniew Choromański oraz wicedziekan ks. prał. Marian Olszewski poświęcili obiekt i krzyże, które zawisną na ścianach sal.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali przybyli goście. Następnie odbyło się zwiedzanie nowego obiektu.

Informacje o inwestycji

 • 27 lutego 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma „EUROMAX” z Szumowa. 23 marca została podpisana umowa na wykonanie zadania w wysokości 6.389.259,79 zł.,
 • W związku z tym, iż nie otrzymaliśmy zgody z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na odstąpienie od warunków technicznych remontu budynku prace zewnętrzne rozpoczęły się na początku kwietnia, a w dniu 28 maja bieżącego roku prace wewnętrzne,
 • Wartość robót dodatkowych: 1.171.748 złotych,
 • Koszty wyposażenia obu placówek w kwocie 398 064 zł,
 • Oprócz środków własnych otrzymaliśmy środki zewnętrzne na dofinansowanie przedmiotowego budynku:

– Z budżetu wojewody podlaskiego w ramach programu Maluch+ na utworzenie nowych 34 miejsc w żłobku kwotę 517.366 zł,

– Z RPO Województwa Podlaskiego z działania 8.2 infrastruktura przedszkolna na dzieci 3 i 4 letnie kwotę 1.189 839,67 zł.

 • Ponadto miasto Zambrów realizuje projekt pt. „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie”, którego instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy z wartością projektu 815.381 zł. z okresem realizacji do 31.07.2019 r.
 • W okazałym budynku zlokalizowano Miejskie Przedszkole nr 5, którego dyrektorem będzie Pani Anna Biała. Przedszkole będzie miało do dyspozycji 11 sal dydaktycznych z pełnym zapleczem i będzie mogło przyjąć około 275 dzieci.
 • W przedszkolu będzie pracowało ogółem 45 osób.
 • Miejski żłobek, którego dyrektorem jest Pani Elżbieta Perkowska, będzie miał do dyspozycji 6 sal dydaktycznych z zapleczem i przyjmie około 110 dzieci. Ogółem w żłobku będzie pracowało 21 osób.

Karolina Ilczuk

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility