Drukuj

Państwowa Szkoła Muzyczna im W. Lutosławskiego w Zambrowie  zyskała salę koncertową z prawdziwego zdarzenia

Zakończyła się budowa nowej Sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Inwestycja z pewnością jest jedną z kluczowych inwestycji zapewniających rozwój kulturalny młodego pokolenia zambrowian, jak również edukację dla wszystkich osób pragnących kulturalnie spędzić wolny czas.

Pomysłodawcą wybudowania profesjonalnej Sali koncertowej na wysokiej klasy poziomie jest dyrektor zambrowskiej PSM – Krzysztof Witkowski, który z determinacją szukał źródeł finansowania i wprowadził swój pomysł w rzeczywistość. Oczywiście nie obyło się bez przeszkód. Pierwszą była skala inwestycji, która w aspekcie finansowym przerosła chyba najśmielsze założenia dyrektora. Ponadto, jak się okazało, teren za „starym” budynkiem szkoły nie był bez wad i potrzebował dodatkowych prac, a co za tym idzie dodatkowych nakładów finansowych.

Całkowity koszt projektu to 7.517.996,80 zł, z czego koszty budowlane wyniosły 6.262.605,80 zł, zaś wyposażenie obiektu wyniosło 1.255.391,00 zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych na budowę i wyposażenie obiektu wyniosło 85%, co stanowi 5.389.953,74 zł. Wkład własny ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyniósł 2.128.043,06 zł. Sala została wybudowana w ramach środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku, zaś zakończenie planowane jest na 2021 rok.  

Kluczowym aspektem inwestycji jest wyposażenie sali, na które składają się:

 • fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej Steinway & Sons o wartości 800 tys. zł.,
 • fortepian koncertowy Yamaha S7 o wartości ok. 280 tys. zł.,
 • fortepian kameralny KAWAI,
 • 3 pianina KAWAI K-300,
 • zestaw kotłów orkiestrowych ADAMS Professional Generation II.

Parametry obiektu: 

 • Razem pow. użytkowa – 417,63 m2,
 • Razem pow. netto – 670,220 m2,
 • kubatura cz. podpiwniczonej 449,16m3,
 • kubatura cz. nadziemnej 2655,33m3,
 • ilość miejsc na widowni – 140,
 • balkon – 16 miejsc,
 • łącznie – 156 miejsc.

K. Ilczuk: Co znajduje się w nowo wybudowanym obiekcie? 

K. Witkowski: Oprócz sali koncertowej, w obiekcie znajdują się dwie sale wykładowe z adaptacją akustyczną, wyposażone w fortepiany i pianina oraz sala rytmiki, a także pomieszczenia socjalne, magazyny. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

K. Ilczuk: Według czyjego projektu wybudowano salę koncertową?

K. Witkowski: Autorem projektu jest Studio Architektury Lech Ryszawa Białystok.

K. Ilczuk: Czy nowa sala koncertowa rozwiąże dotychczasowe problemy podczas organizacji koncertów w Szkole Muzycznej?

K. Witkowski: Nowo wybudowana sala koncertowa w pełni rozwiąże dotychczasowe problemy organizacji koncertów w PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Odpowiednia wielkość sali, widownia ze spadkiem, wygodne fotele, a także klimatyzacja i wymiana powietrza zapewnią odpowiedni komfort słuchaczom koncertów. Sala koncertowa posiada adaptację akustyczną oraz izolację dźwięków z zewnątrz. Dość duża scena w stosunku do widowni pomieści na pewno kameralną orkiestrę symfoniczną. Na scenie znajdują się dwa koncertowe fortepiany, które w zależności od potrzeby, można schować do znajdującego się obok sceny zaplecza. Scena wyposażona jest w wysokiej jakości nagłośnienie oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne. Ponadto w sali koncertowej znajduje się rzutnik multimedialny oraz ekran. Nowa profesjonalna sala koncertowa umożliwi szkole organizację koncertów na znacznie wyższym poziomie. W nowej ofercie koncertowej szkoły znajdą się dotychczas organizowane koncerty, a także wiele nowych imprez artystycznych (koncerty, konkursy, warsztaty i seminaria dla nauczycieli) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, czy lokalnym.

K. Ilczuk: Czy uczniowie mogą już korzystać z nowej Sali koncertowej?

K. Witkowski: Jeśli pozwalały na to warunki, odbywały się nieliczne konsultacje z uczniami najmłodszymi oraz uczniami przygotowującymi się do konkursów online. W sali koncertowej realizowane były nagrania konkursowe uczniów. W związku z epidemią nauka w szkole odbywa się w dalszym ciągu w sposób zdalny.

K. Ilczuk: Na kiedy zaplanowane jest uroczyste otwarcie budynku Sali koncertowej?

K. Witkowski: W związku z epidemią uroczyste otwarcie planowane jest na wrzesień 2021. Uroczystość połączona będzie z Jubileuszem 30-lecia działalności szkoły.

Historia Szkoły

(na podstawie informacji z dokumentacji projektowej)

Początki Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia  im. W. Lutosławskiego w Zambrowie sięgają 1980 roku, kiedy to  decyzją Ministra Kultury i Sztuki została powołana w Zambrowie Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łomży. Utworzenie państwowej placówki kształcenia muzycznego było wielkim sukcesem miejscowych działaczy kultury. Początkowy okres działalności filii nie był łatwy, gdyż placówka nie posiadała własnej bazy lokalowej. Korzystała z pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zakładowego Domu Kultury RELAX. Dopiero w 1983 r., po długich staraniach, filia otrzymała własny lokal przy ul. Białostockiej 17. Był to budynek wybudowany przez Niemców podczas II wojny światowej, w którym po wojnie mieściła się rosyjska placówka wojskowa. Budynek ten został przystosowany do potrzeb szkoły. Obiekt nie posiadał jednak sali koncertowej, pomieszczeń sanitarnych, a także właściwego ogrzewania.

Fot. Budynek Szkoły przy ul. Białostockiej 17

Źródło: Archiwum PSM

W 1985 roku rozpoczęto starania o usamodzielnienie filii. Z dniem 1 stycznia 1989 r. decyzją Wojewody Łomżyńskiego została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie. Przekształcenie filii w samodzielną szkołę muzyczną miało przełomowe znaczenie dla jej dalszego rozwoju. Usprawniło to przede wszystkim kierowanie szkołą, jak również podniosło jej rangę w środowisku lokalnym. Przejęty przez szkołę budynek filii przy ul. Białostockiej 17 stał się za ciasny, a brak sali koncertowej oraz odpowiednich warunków w pomieszczeniach dydaktycznych uniemożliwiał dalszy rozwój placówki. W 1990 r. przekazano placówce budynek po byłym Komitecie PZPR w Zambrowie.

Uzyskany budynek przy Alei Wojska Polskiego 4 po przeprowadzeniu kilku niezbędnych remontów został przystosowany do wymogów szkolnictwa muzycznego. Zaś jego położenie w centrum miasta stwarza optymalne warunki dla uczniów i rodziców. Poprawa warunków lokalowych znacząco wpłynęła na rozwój placówki. Powstały nowe klasy instrumentalne. Szkoła rozpoczęła działalność koncertową. Do tradycji należą koncerty z okazji świąt państwowych, nowego roku, koncerty dla szkół i przedszkoli.

Fot. Budynek Szkoły przy Al. Wojska Polskiego 4

Źródło: Archiwum PSM

W 10 rocznicę powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie, na wspólny wniosek dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Minister Kultury i Sztuki nadał szkole imię kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Uczniowie szkoły w coraz większym stopniu i z coraz większym powodzeniem biorą udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Wielu absolwentów kontynuuje naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

W 2004 i 2005 roku dokonano remontu zewnętrznego budynku szkoły, a także uporządkowano jego otoczenie.

Fot. Wyremontowany budynek szkoły

Źródło: Archiwum PSM

Działalność kulturalna Szkoły
(Na podstawie informacji z dokumentacji projektowej)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie kształci uzdolnione dzieci w specjalnościach: akordeon, flet, skrzypce, fortepian, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja, gitara.

Zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów objętych planem nauczania, uczniowie mają możliwość udziału w konkursach i przesłuchaniach regionalnych oraz ogólnopolskich. Szkoła zapewnia także kontakt z muzyką na „żywo” poprzez wyjazdy do filharmonii, teatrów operowych oraz organizację koncertów wybitnych artystów na terenie szkoły.

Szkoła stale współpracuje z różnymi instytucjami na rzecz rozwoju kultury w środowisku lokalnym. Działania realizowane przez PSM służą zarówno środowisku lokalnemu jak i samej placówce polepszając jej pozycję na liście lokalnych ośrodków kulturotwórczych. Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych o zasięgu szkolnym jak i pozaszkolnym (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym) odbywa się przy zaangażowaniu i współpracy organów szkoły – Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

W rozwoju działalności kulturowej placówki widoczna jest również stała współpraca z przedszkolami, szkołami miejskimi, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz instytucjami samorządowymi.

Inicjatywy jakie podejmuje szkoła na rzecz rozwoju kultury to ciąg koncertów dla wychowanków zambrowskich przedszkoli odbywające się w grudniu oraz na przełomie kwietnia i maja, koncerty przed rekrutacyjne organizowane w lokalnych szkołach podstawowych, koncerty okolicznościowe, konkursy oraz różnorodne imprezy zaspokajające lokalne potrzeby w zakresie kultury.

Szkoła jest również ważnym elementem obchodów świąt państwowych w mieście.

Zarówno uczniowie szkoły jak i jej absolwenci reprezentują szkołę poprzez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą prowadzoną przez dyrektora szkoły Krzysztofa Witkowskiego oraz w zespole instrumentalnym ,,Camerata’” prowadzonym przez nauczyciela szkoły Mariolę Zalewską. Oba zespoły działają w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie,

Ponadto Rada Rodziców wyłaniana na początku roku szkolnego spośród grona rodziców dysponuje finansami, które wspomagają realizację pewnych inicjatyw kulturalnych takich jak: wyjazdy uczniów na konkursy, wycieczki, warsztaty, imprezy szkolne, nagrania płyt DVD, itp.

Opracowała: Karolina Ilczuk

Zdjęcia: Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility