Podpisano umowę na budowę nowej ścieżki rowerowej


W dniu 27.09.2022 r. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda”. Inwestycja dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogowych obiektów inżynierskich i istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej. Zadanie zlecone do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Szczegóły inwestycji:

Strony umowy:

  1. Zamawiający: Miasto Zambrów
  2. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher z siedzibą w Zambrowie przy ul. Grunwaldzkiej 10/12.

W ramach inwestycji przewiduje się:

  1. ETAP I – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót oraz uzyskanie zgody budowlanej zgodnej z Prawem Budowlanym, pozwalającej a wykonanie robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.
  2. ETAP II – wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją wykonawczą oraz sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane).

Przedmiot inwestycji: Budowa ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz. Zadanie stanowić będzie odpowiedź na postulaty mieszkańców. Pozwoli w bezpieczny sposób dotrzeć do kompleksu leśnego w Czerwonym Borze oraz przyśpieszy podróż w dalsze zakątki regionu.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 września 2023 r.

Wartość przedmiotu umowy (etap 1 i 2): brutto 4 996 574,22 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W tym celu Miasto Zambrów w dn. 15.07.2021 r. złożyło za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji. Miasto Zambrów uzyskało promesę dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Beneficjenta w dniu  20.09.2022 r. Kwota Promesy wynosi 4.746.745,51 PLN, co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny na realizację Inwestycji w wysokości: 249.828,71 zł, co stanowi 5,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji:

  1. a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty Promesy,
  2. b) druga transza w wysokości kwoty Promesy pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy.

Weronika Zaniewska

Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 

Accessibility