Drukuj

Podpisano umowę na budowę nowej ścieżki rowerowej


W dniu 27.09.2022 r. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda”. Inwestycja dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogowych obiektów inżynierskich i istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej. Zadanie zlecone do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Szczegóły inwestycji:

Strony umowy:

 1. Zamawiający: Miasto Zambrów
 2. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher z siedzibą w Zambrowie przy ul. Grunwaldzkiej 10/12.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 1. ETAP I – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót oraz uzyskanie zgody budowlanej zgodnej z Prawem Budowlanym, pozwalającej a wykonanie robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. ETAP II – wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją wykonawczą oraz sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane).

Przedmiot inwestycji: Budowa ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz. Zadanie stanowić będzie odpowiedź na postulaty mieszkańców. Pozwoli w bezpieczny sposób dotrzeć do kompleksu leśnego w Czerwonym Borze oraz przyśpieszy podróż w dalsze zakątki regionu.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 września 2023 r.

Wartość przedmiotu umowy (etap 1 i 2): brutto 4 996 574,22 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W tym celu Miasto Zambrów w dn. 15.07.2021 r. złożyło za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji. Miasto Zambrów uzyskało promesę dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Beneficjenta w dniu  20.09.2022 r. Kwota Promesy wynosi 4.746.745,51 PLN, co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny na realizację Inwestycji w wysokości: 249.828,71 zł, co stanowi 5,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji:

 1. a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty Promesy,
 2. b) druga transza w wysokości kwoty Promesy pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy.

Weronika Zaniewska

Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility