Drukuj

Podpisano umowy na kompleksową modernizację placówek oświatowych w Zambrowie


Dziś, to jest 10.03.2023r. w Urzędzie Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa w sprawie podpisania umów na kompleksową modernizację budynków oświatowych w mieście Zambrów w ramach rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Zambrów otrzymało na to zadanie kwotę ponad 12 mln. Środki te zostały podzielone między siedem zambrowskich placówek:

 • Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie: 614 042,58 zł
 • Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie: 954 696,41 zł
 • Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie: 1 054 159,61 zł
 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie: 1 640 205,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie: 2 897 424,16 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie: 3 627 000,35 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie: 3 341 440,00 zł

Konferencja rozpoczęła się od przekazania promesy inwestycyjnej na ręce Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku: Izabelę Domanowską Dyrektora Rozwoju Regionu BGK oraz Jacka Chańko Managera ds. rozwoju relacji społecznych BGK. 

Następnie podpisano umowę z firmą SFERA Budownictwa Kamil Mariusz Łukaszuk na wykonanie obowiązku wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego dla zadania „Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów”.

W kolejnym punkcie konferencji dyrektorzy przedszkoli i szkół przedstawili zakres prac, jakie będą wykonywanie w budynkach oświatowych, po czym wykonawcy tych prac podpisali umowy na wykonanie projektów. 

Wykonawcami projektów będą: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski /MP nr 1/, MASTER Emil Borys Spółka Jawna /MP nr 3 i SP nr 4/, JAN Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński /MP nr 4/, BMP Maciej Ponikwicki /MP nr 6 i SP nr 5/, MIKABO Marcin Granaszewski /SP nr 4/. 

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility