DrukujPodsumowanie z działalności Stowarzyszenia Szansa za rok 2021

Rada Stowarzyszenia Szansa przekazuje informację o działalności, udzielanym naszym podopiecznym  wsparciu i pomocy finansowej. Nasze działania są zgodne z treścią motta: „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą” (Adam Asnyk), i pozwoliły nam realizować cele statutowe:

 1. rehabilitacja podstawowa
 2. rehabilitacja społeczna przez artterapię
 3. pomoc socjalna dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz seniorów 60+ będących w trudnej sytuacji materialnej
 4. edukacja społeczeństwa
 5. działalność wydawnicza

Ad.1

 • masaże i zabiegi dla 8 osób (7 osób po 10 zabiegów i 1 osoba 30 zabiegów) na kwotę 1.200 zł
 • zakup czytaka (urządzenie do czytania książek słuchając dla osób słabowidzących
  i niewidomych) 670,- zł

Ad.2

 • turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy do Darłówka dla 39 osób
 • wyjazdy do placówek kulturalnych: Karolin (występ „Zespołu Mazowsze”, Łomża (koncert w Filharmonii), Białystok („Wesoła Wdówka” w Filharmonia i Opera) – koszty wyjazdu pokryli uczestnicy
 • udział naszych członków i podopiecznych w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Zambrowie
 • imprezy integracyjne: jajeczko – integracyjne spotkanie wielkanocne, spotkanie opłatkowe,   organizowane wspólnie z Kołem Terenowym PZN 70 – lecie Polskiego Związku Niewidomych

Ad.3

 • zapomogi dla 11 osób na ogólną kwotę 16.437 zł
 • paczki z żywnością i chemią  –  26 osób po 100 zł +  71 po 70 zł – 7570 zł
 • zakup węgla dla 2 rodzin 2.756,25 zł
 • pomoc (zakup butów) dla dzieci z Ośrodka Dla Uchodźców w Czerwonym Borze (uczniów Szkoły Podstawowej w Porytym) na kwotę  – 688,04 zł
 • zakup leków podopiecznym na kwotę –   1.790,93,- zł
 • zakup odzieży i obuwia potrzebującemu  – 1.000,- zł

Ad. 4

 • organizowanie szkoleń edukacyjnych: spotkania z psychologiem, dietetykiem, farmaceutą  – dla 2 grup: 20 osób i 30 osób (Ośrodki w Supraślu i Świętej Wodzie)

Ad. 5

 • Promocja tomiku ”Dla nas wciąż świeci słońce. Poeci zambrowskiej muzy” wydanego przez nasze Stowarzyszenie w roku 2020 (ze względu na epidemię COVID promocja odbyła się w 2021). Spotkanie dla 30 osób

Nasze Stowarzyszenie współpracowało z organizacjami :

 • Fundacja SHOM – udział w kiermaszu Charytatywnym Charity Bazar organizowanym na Stadionie Narodowym PGE
 • Fundacja HUMANEO – współorganizowanie szkoleń –  5 grup po 10 osób
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie – współorganizowanie aukcji szopek bożonarodzeniowych. Z licytacji uzyskano sumę 5.640,- zł, uzyskane tą droga środki zostaną przekazane dla osób będących w potrzebie.
 • Współpraca z innymi organizacjami działającymi na terenie powiatu zambrowskiego: Koło terenowe PZN, Centrum Wolontariatu, Klub Seniora, Hufiec Pracy OHP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Caritas, Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Podpisano:
Teresa Szumowska – przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Szansa

Grażyna Bukowska – zastępca przewodniczącej Rady bStowarzyszenia

Zambrów, 7.01.2022r.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility