Drukuj

Podziękowanie Teresy Szumowskiej za uhonorowanie tytułem “Ambasador Zambrowa”

W nawiązaniu do Nagrody Burmistrza Zambrowa…

Zaszczytnym tytułem „Ambasador Zambrowa” zostałam uhonorowana 19 lutego, w czasie uroczystej gali wręczania pierwszej edycji nagród Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego „Zasłużony dla Miasta Zambrów”.  

To nagroda przyznawana osobom szczególnie zasłużonym  za całokształt działalności. Jest to wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie, jako osoby odbierającej, ale także, a może przede wszystkim, dla całego grona pracowników i członków Stowarzyszenia Szansa.  Nagroda jest  dowodem na to, że jesteśmy widziani w środowisku i doceniani za naszą pracę. Dla nas ta honorowa nagroda jest wielkim długiem wdzięczności wobec całego społeczeństwa. Czy aby  wystarczy nam czasu na jego spłacenie. Pragnę nadmienić, że pracownikami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością
w stopniu znacznym ze względu na wzrok, a w pracy biurowej wspomaga nas wolontariuszka. 

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za to szczególne wyróżnienie, które dla nas jest wyrazem doceniania naszej pracy. Jednocześnie dziękujemy sponsorom, darczyńcom i wszystkim tym, którzy rozumieją nasze starania oraz problemy i  wspierają nas słowem, pracą i pieniędzmi, dzięki czemu możemy realizować nasze cele statutowe. Za owocną i miłą współpracę dziękujemy organizacjom pozarządowym działającym w mieście, gminie i powiecie, Centrum Kultury, Bursie Szkolnej Nr 1  oraz placówkom oświatowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Seniorzy i osoby z niepełnosprawnością!

Warto żyć,  pracować i pomagać innym w myśl słów Jana Pawła II „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi””. Wychodźcie z domu, szukajcie kontaktu z innymi, korzystajcie z proponowanych rozrywek, bierzcie udział w programach oferowanych przez wspieranych przez Burmistrza Miasta organizacjach: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, „Człowiek nie wiek”, Ośrodek Dziennego Pobytu,  Związek Emerytów i Rencistów, ale najczęściej przychodźcie do Szansy! Na kawę – bez kawy, na herbatę – bez herbaty, wodę z miętą też swoją mamy…, żeby móc wspólnie spędzać czas, rozmawiać, zostawić swoje „choroby” i problemy w domu.

Teresa Szumowska

     Prezes Stowarzyszenia Szansa

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility