Powstają nowe tereny inwestycyjne z dofinansowania unijnego

Projekt „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie” jest realizowany w ramach działania: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, na który umowa została podpisana 11.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 6,3 mln zł, dofinansowanie wyniesie ok 1,81 mln zł. tj. 95% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji: październik 2020 – wrzesień 2021

Cel główny projektu: stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności gospodarczej

W ramach projektu planuje się uzbrojenie terenów inwestycyjnych o pow. 9,20 ha, w tym budowę drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego, ogrodzenia. Powierzchnia terenów inwestycyjnych do udostępnienia przedsiębiorcom, zamierzającym rozpocząć tam działalność gospodarczą: 8,06 ha.

Roboty budowlane wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz w Białymstoku. Obecnie realizowany zakres obejmuje roboty drogowe, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową.  Zaawansowanie  robót budowlanych wynosi ok 30%.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
– możliwość lokalizowania przedsiębiorstw z wielu branż,
– wzrost liczby miejsc pracy w Zambrowie,
– stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności produkcyjnej.

Barbara Zawistowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Accessibility