Pozbądź się azbestu za darmo!


Informujemy, że Miasto Zambrów planuje pozyskać środki z WFOSiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu Miasta Zambrów.

Urząd Miasta w Zambrowie zawiadamia zatem o możliwości składania wniosków na 2023 rok.

 

Kwota dofinansowania wynosi  100% kosztów
obejmujących: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisku.

 

  1. Wnioski mogą składać osoby posiadające na terenie Miasta Zambrów budynki pokryte wyrobami zawierającymi azbest
  2. Pomoc nie obejmuje osób, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
  3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
  4. Pomoc udzielana jest na wniosek Beneficjenta.
  5. Prace związane zarówno z demontażem, transportem jak i zdeponowaniem odpadów zawierających azbest będzie wykonywał przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu według ustalonego harmonogramu prac.
  6. Przewidywany termin realizacji zadania przypada na okres od października do 15.11.2023r.
  7. Wniosek do pobrania w UM Zambrów pok. 336 lub na stronie internetowej: www.zambrow.pl

 

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI:

a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości

b) posiadanie wpisu do inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta Zambrów

c) w przypadku otrzymania dotacji przez Urząd Miasta Zambrów należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie na 30 dni przed planowanym terminem robót.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie: pok. 225

Urzędu Miasta Zambrów  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

w terminie do 30.08.2023r.

Wniosek – Azbest – PLIK PDF

Accessibility