Drukuj

Pożegnanie Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Macieja Krajewskiego

24 lutego 2021r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie pożegnano przechodzącego na emeryturę po ponad 20 latach służby komendanta bryg. Macieja Krajewskiego. Zdanie obowiązków miało formę uroczystej zbiórki, na której obecni byli: Senator RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek, st. bryg. Krzysztof Konicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szumowie druh Robert Rosiak, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Adam Wysmułek oraz strażacy i pracownicy cywilni Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Po pożegnaniu się ze sztandarem zambrowskiej komendy odchodzący komendant złożył na ręce Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Dzierżaka meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku.

Odchodzący w stan spoczynku komendant podziękował wszystkim zebranym oraz załodze za trzyletnią współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze mającą na celu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Podczas pełnienia służby w zambrowskiej placówce udało się zakupić wiele nowego sprzętu i zacieśnić współpracę z jednostkami OSP z powiatu zambrowskiego.

Głos podczas uroczystości zabrał również nowo powołany na stanowisko Komendanta PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztof Konicki, który do tej pory pełnił obowiązki w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Po części oficjalnej zaproszeni goście podziękowali bryg. Maciejowi Krajewskiemu za pełnioną służbę na stanowisku komendanta PPSP w Zambrowie.

J. Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility