Drukuj

Poznaj samego siebie:  tajemnice imion. Cykl zajęć bibliotecznych

 

Filia MBP w Zambrowie zachęca młodych czytelników do poznawania samego siebie za pośrednictwem literatury i książek dostępnych w bibliotece. Cykl spotkań poświęcony samopoznaniu i  zgłębianiu własnej tożsamości  otwiera lekcja pod hasłem POZNAJ SAMEGO SIEBIE. TAJEMNICE IMION. W bibliotece odbyły się trzy spotkania dotyczące  tematyki samopoznania: 12 lipca, 22 sierpnia  – z udziałem dzieci z Caritasu  – oraz 14 listopada, z udziałem uczniów szkoły podstawowej w Szczodruchach. Spotkania zachęcają młodych użytkowników biblioteki do sięgania po książki z różnych dziedzin będące dla nich inspiracją do autorefleksji. Podczas zajęć zostały wykorzystane publikacje poświęcone roli, jaką imiona odgrywają w różnych kulturach, ich symbolice i znaczeniu: Beata Jacewicz, Martyna Jacewicz „Księga imion dla dzieci”; „Księga imion. Tajemnice imion”; „Imię tobie wybrane. Księga przysłów”. To, jakie imię nosimy, wpływa na to, kim jesteśmy, gdyż u ludzi o tym samym imieniu obserwuje się podobne cechy charakteru. Analiza własnego imienia to pretekst do pracy nad sobą i przyjrzenia się sobie wnikliwiej i dogłębniej. Kim jestem? Co mnie wyróżnia? Nad czym muszę pracować, by doskonalić siebie? W imieniu zapisane jest nasza osobowość, a nawet nasza przyszłość. Uświadomieniu sobie tej zależności posłużyły, oprócz literatury pomocniczej, gry i zabawy: zabawa „Imię – autoprezentacja”, gra w cytaty „Wielcy o imionach”, „Program z mojego imienia”,  czyli co znaczy moje imię, „Dłoń” –  poznaj swoje zalety.

Imię wróży ci przyszłość…  [Plaut,  rzymski komediopisarz, II w. p.n.e.]

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie.

[Leonardo da Vinci, włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, XVI w.]

Imię – to rzecz piękna, kiedy do niego przyłącza się zasługa, a bez tego jest tylko znakiem, który rozróżnia jednego człowieka od drugiego [Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz, pisarz i publicysta angielski pochodzenia polskiego,  XIX/XX w.]

Jolanta Chrostowska-Sufa

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility