Prelekcja “Zrównoważony rozwój, selektywna zbiórka odpadów, akcja liście to nie śmieci”

W dniach 26 stycznia i 2 lutego b.r. miały miejsce dwie prelekcje zaprezentowane przez P. Zenobię Dzieżyc.

 Temat prelekcji: ” Zrównoważony rozwój , selektywna zbiórka odpadów , akcja liście to nie śmieci”

Prelegentka zaznaczyła , że zasady selektywnej zbiórki odpadów reguluje obecnie przyjęte pod koniec 2016 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów . Nakazuje ono selektywną zbiórkę w oznakowanych pojemnikach (ewentualnie w miejscu wytworzenia w workach) następujących frakcji: • papier, • szkło, • metale, • tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Prelegentka zwróciła uwagę na wiele aspektów ,a przede wszystkim , iż szacuje się, że nawet 2/5 wytwarzanych przez nas odpadów to właśnie takie, które powinny trafić do brązowego pojemnika. Czyli mogło ich być nawet ok 200 kilogramów na rok  na osobę! Dlatego  segregacja przedmiotowych odpadów jest tak ważna, ponieważ jest to doskonały materiał na kompost i biogaz. W instalacji ZPiUO w Czerwonym Borze wyłącznie  selektywnie zebrane   odpady organiczne są poddawane przetwarzaniu odpadów na kompost – polepszacz glebowy o walorach nawozowych. Biologiczne przetwarzanie w ZPiUO w Czerwonym Borze to dwojaki sposób zagospodarowania odpadów . Instalacja dysponuje  6 bioreaktorami  , z czego 2 przeznaczone są do kompostowania odpadów bio selektywnie zebranych (liście , trawa , gałęzie , części roślin , itp.) , 4 tunele do stabilizacji odpadów biodegradowalnych , odsianych z odpadów komunalnych zmieszanych Obecnie gro odpadów biologicznie przetwarzanych tworzy część pod sitowa odpadów komunalnych zmieszanych , dlatego  edukacja pełni ogromną rolę w rozumieniu potrzeby  zwiększania selektywnej zbiórki odpadów bio.

W  prelekcjach poruszony został również problem segregacji odpadów w osiedlach wielomieszkaniowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi jest tematem skomplikowanym, ponieważ w jej zarządzaniu naszymi odpadami decyzyjność ma wielu aktorów jednocześnie. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi  są odpowiedzialni  zarządcy wspólnot  mieszkaniowych,   , samorządy ,  właściciele nieruchomości , również firmy wywożące odpady komunalne a przede wszystkim mieszkańcy. Każda jednostka organizacyjna ma swoje obowiązki, cele oraz jest zobowiązana aktami prawnymi lub rozporządzeniami do zachowania odpowiedniego poziomu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Jak wszyscy aktorzy mogą ze sobą współpracować? I co zrobić, żeby polepszyć relację między wszystkimi? Na początku należy zrozumieć jaką rolę odgrywa każdy z nich w gospodarce odpadami komunalnymi by potem znaleźć wspólne pole do działań.

W ekologicznym przedsiębiorstwie mieszkaniowym zwraca się uwagę nie tylko na jak najmniejszą ilość odpadów, ale także na to, jak powstające odpady są poddawane recyklingowi. Im więcej sortujesz, tym lepiej dla środowiska.

Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami powinna jak najaktywniej dążyć do tego, aby jak najwięcej wytworzonych odpadów dostało drugie życie w ramach procesu recyklingowego.

W dniu 09 lutego 2024 roku grupa  mieszkańców  Zambrowa  wzięła udział w projekcie Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie”, finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Białymstoku. W ramach działań na rzecz środowiska mieszkańcy Zambrowa  wybrali się do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zambrowie .

Uczestnicy wycieczki  zdobyli i rozszerzyli  wiedzę na temat sposobu segregowania odpadów, ich przetwarzania i utylizacji. Uzyskali wyjaśnienia, jak istotne dla środowiska naturalnego, ale i budżetu rodzinnego, jest właściwe gospodarowanie odpadami.

Pani Zenobia Dzieżyc  opowiedziała  jak działa zakład. Można było obejrzeć cały proces przetwarzania mechanicznego i biologicznego odpadów  od rozrywarki worków na wstępie , przez  komputery sterujące procesem segregacji  po sprasowane surowce przekazywane do recyklingu  , bioreaktory i kompost – produkt handlowy wykorzystywany przez rolników.

Uczestnicy wyjazdów  zyskali  wiedzę, nowe doświadczenie i świadomość tego, jak ważne są nasze codzienne wybory. Lepsza segregacja odpadów, wrzucanie ich po odpowiednim  przygotowaniu do właściwych pojemników lub worków,  pozwala na lepsze wykorzystanie ich jako surowców do recyklingu, co z kolei zmniejsza zużycie surowców naturalnych i pozytywnie oddziałuje na środowisko , tym samym przekładając się na zmniejszenie kosztów  gospodarowania odpadów .

Zenobia Dzieżyc

Accessibility