Drukuj

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.

Burmistrz Miasta Zambrów oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.

Wstęp bezpłatny na wydarzenia. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o stosowanie się do obecnie panujących reżimów sanitarnych.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

07.08.2020 r.  godz. 18:00

Wydarzenie: Koncert patriotyczny pt. „Mój Dom Polska”.

Miejsce: sala kinowo – widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

/ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne bilety na koncert będą wydawane w dniach 04 – 06.08.2020 w godz. 13.30 – 19.30 w kasie kina/

14.08.2020 r. godz. 18:00

Wydarzenie: Wykład dr hab. Krzysztofa Sychowicza pt. „Wojna polsko- bolszewicka 1920 na ziemi łomżyńskiej”.

Miejsce: Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

/ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel.  86 271 01 25  w dniach 10 – 13.08.2020 w godz. 8-16/

15.08.2020 r . godz. 18:00

Wydarzenie: Przekazanie przez Samorząd Miasta Zambrów tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Prezydenta RP. poświęconej 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

• Odegranie Hymnu Polski przez orkiestrantów Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej MOK w Zambrowie

Miejsce: Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

15.08.2020 r. godz. 18:15

Wydarzenie: Wykład dr hab. Macieja Karczewskiego pt. „Miejsca pamięci wojny polsko-bolszewickiej na ziemi łomżyńskiej”.

Miejsce: Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

/ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel.  86 271 01 25 w dniach 10 – 13.08.2020 w godz. 8-16/

16.08.2020 r. godz. 12:00

Wydarzenie: Msza Święta  z koncertem patriotycznym w wykonaniu  Grzegorza Witkowskiego i Cezarego Karwowskiego

Miejsce: Kościół p.w. Ducha Świętego w Zambrowie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu