Przetarg na wynajem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 7


 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony:
1. Na wynajem części nieruchomości wpisanej do rejestru gruntów jako działka numer 2829/6 o powierzchni 434 m2 położonej przy ul. Piłsudskiego 7 wraz z budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 255,00 m2
2. Parametry techniczne budynku:
Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia użytkowa w m2
– Korytarz 10,6
– Sala konsumpcyjna 62,7
– Zmywalnia 5,0
– Kuchnia 7,6
– Pomieszczenie techniczne 2,30
– Komunikacja 6,50
– Pomieszczenie na odpady 2,80
– Pomieszczenie personelu 3,00
– WC personelu 2,70
– WC damski 4,80
– Przedsionek WC damskiego 3,10
– WC dla niepełnosprawnych 4,00
– Przedsionek WC męskiego 3,80
– WC męski 6,80
– Łącznie 125,70
a) budynek o konstrukcji szkieletowej- drewnianej o powierzchni użytkowej 125,70 m2
b) budynek zlokalizowany jest na terenach zielonych i nie posiada przyległych do nieruchomości miejsc parkingowych
c) budynek posiada instalację elektryczną, oświetleniową, alarmową, teletechniczną, ogrzewanie, wentylację mechaniczną, wodociągową i kanalizację sanitarną
d) wody z dachu budynku odprowadzane są do kanalizacji deszczowej
e) budynek wyposażony w pompę ciepła powietrze- woda o mocy 8 KW zaopatrującą budynek w ciepłą wodę użytkową oraz w celu ogrzewania budynku.
f) budynek przystosowany w pełni dla osób niepełnosprawnych, poprzez ukształtowanie podjazdu do wejścia głównego, na taras zewnętrzny przy sali konsumpcyjnej oraz przystosowaną toaletę WC
g) w budynku znajdują sanitariaty wyposażone w niezbędną armaturę

3. Warunki wynajmu:
a) okres zawarcia umowy: na czas nieokreślony
b) przeznaczenie wykorzystania terenu oraz budynku: prowadzenie całorocznej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych
c) najemca zobowiązany jest do wyposażenia budynku w niezbędne urządzenia do prowadzenia działalności usługowej w zakresie gastronomii, w tym: wyposażenie kuchni, urządzeń do przechowywania żywności, stolików, krzeseł wewnątrz budynku oraz w okresie letnim ustawienie ich na zewnątrz budynku
d) w przypadku ustawienia stolików z parasolami na zewnątrz budynku wynajmujący wymaga aby parasole były wszystkie jednakowe i wykonane z jasnego materiału.
e) wynajmujący wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholi do spożywania w miejscu, po uzyskaniu stosownych zezwoleń
f) dowóz zaopatrzenia produktów i innych materiałów do budynku możliwy jest wjazdem od strony ul. Piłsudskiego
g) w budynku zaplanowano bezpłatną ogólnodostępną toaletę, która będzie dostępna w godzinach otwarcia lokalu. Najemca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości toalety i zapewnienia środków czystości. W przypadku dewastacji lub kradzieży wyposażenia toalet wynajmujący dokona napraw na własny koszt.
h) najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku wynajmującego terenu, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na gromadzenie odpadów oraz zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
i) najemca zobowiązany jest do wykonywania napraw powstałych dewastacji lub kradzieży mienia wewnątrz budynku (z wyłączeniem toalety ogólnodostępnej) oraz infrastruktury zewnętrznej
j) najemca zobowiązany jest do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej

4. Przed przystąpieniem do przetargu wynajmujący żąda aby oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotu najmu oraz otoczenia terenu. Wynajmujący udostępni możliwość otwarcia budynku po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą odpowiedzialną ze strony wynajmującego. Osoba do kontaktu: Michał Skarzyński tel: (86) 271 22 10 wew. 33

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 maj 2024 roku o godz. 10:00 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

6. Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto w miesiącach od maja do sierpnia oraz 50% kwoty najmu w pozostałych miesiącach. Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Należny czynsz najmu nieruchomości będzie naliczony od dnia 01.07.2024r.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 16 maja 2024 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty „Przetarg na wynajem budynku usługowego”. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

9. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych co stanowi kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Informacje dotyczące ww. przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
• dowodu wpłaty wadium,
• dowodu tożsamości, paszportu bądź innego dokumentu tożsamości, gdy oferent jest cudzoziemcem, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
• pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich
bez zastrzeżeń,
• pisemnego oświadczenia o wykonaniu wizji lokalnej przedmiotu najmu,
• zgody małżonka na podstawie art. 37 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej,
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny najmu nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
• przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał a nie przystąpił do
zawarcia umowy z wynajmującym,
• zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.60.2024 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 17 kwietnia 2024 roku. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 341 lub telefonicznie (86) 271- 22-10 w. 33.

default
Accessibility