Rozstrzygnięto jedenastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego

Wczoraj w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbył się Ogólnopolski Konkurs Gitarowy. W jedenastej edycji konkursu wystąpiło aż 33 uczestników z całej Polski. Konkurs rozpoczął od przesłuchań młodych muzyków. O godzinie 18.00 jury w składzie: prof. Jan Paterek (przewodniczący) z Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. Emilia Majewska z Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. Jerzy Nalepka z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz mgr Ewa Krawczewska z PSM w Zambrowie ogłosiło wyniki konkursu.

Nagrody oraz wyróżnienia otrzymali:

GRUPA  I

Wyróżnienie

Igor Sienkiewicz– Pryw. SM I st. Białystok. Nauczyciel – Marcin Skutnicki

Marta  Dzięgiel – ZPSM Nr 3 Warszawa. Nauczyciel – Tomasz Kania

Jakub Hancewicz  – Filia PSM I st. Białystok. Nauczyciel – Marcin Skutnicki

Marcin Mikulski – PSM I i II st. Suwałki. Nauczyciel – Dariusz Michałowski

III miejsce 

Nikodem Szczepaniak – ZSM Ostrów Wielkopolski. Nauczyciel – Jarosław Kocoń

II miejsce

Antoni Dziekoński – PSM I st. Białystok. Nauczyciel – Marcin Skutnicki

I miejsce 

Oliwia Ingielewicz – ZPSM Elbląg. Nauczyciel – Małgorzata Piejdak

Lena Szmarowska – PSM I st. Giżycko. Nauczyciel – Dariusz Leczycki

Grupa  II

Wyróżnienie

Bartosz Nowaczyk – Niepub. SM II st. Słupca. Nauczyciel – Jerzy Majewski

Tomasz Dębowski – PSM I i II st. Olsztyn. Nauczyciel – Elżbieta Pliszka

Filip Szczepkowski – PSM I i II st. Suwałki. Nauczyciel – Dariusz Michałowski

Mateusz Wróblewski – PSM I st. Zambrów. Nauczyciel – Andrzej Sokołowski

III miejsce

Maria Danielewska –  ZPSM Elbląg. Nauczyciel – Hanna Orlewicz-Olczak

Patrycja Kuprjanowicz – PSM I st. Białystok. Nauczyciel – Maria Grądman

Marta Zołotar PSM I st. Malbork. Nauczyciel – Małgorzata Piejdak

II miejsce

Jakub Siemieniewicz – ZPSM Ełk. Nauczyciel – Wojciech Popielarz

I miejsce

Marcin Kwiatkowski – OSM I i II st. Gdańsk. Nauczyciel – Joanna Rudnicka

Grupa  III

Wyróżnienie

Weronika Bańkowska – PSM I st. Bielsk Podlaski. Nauczyciel – Wojciech Cis

Adrian Biernacki  – PSM I i II st. Kalisz. Nauczyciel – Jarosław Kocoń

Michał Jakutowicz  – SM I i II st. Gdynia. Nauczyciel – Dorota Szyperska

I miejsce

Emilia Drewnowska – PSM I st. Białystok. Nauczyciel – Tomasz Kwiatkowski

Grupa  IV

II miejsce

Duet gitarowy: Jan Myszka i Adam Winnicki – ZPOSM Nr 3 Warszawa.  Nauczyciel – Tomasz Kania

Duet gitarowy: Jakub Siemieniewicz i Marecka Justyna – ZPSM Ełk. Nauczyciel – Wojciech Popielarz

Jury wyróżniło również nauczycieli za wyróżniające przygotowanie uczniów:

 • Dariusza Leczyckiego – PSM I st. Giżycko
 • Jarosława Koconia – ZSM Ostrów Wielkopolski
 • Joannę Rudnicką – OSM I i II st. Gdańsk
 • Wojciecha Popielarza – ZPSM Ełk
 • Marcina Skutnickiego – PSM I st. Białystok
 • Małgorzatę Piejdak – ZPSM Elbląg i PSM I st. Malbork
 • Hannę Orlewicz-Olczak – ZPSM Elbląg
 • Marię Grądman – PSM I st. Białystok
 • Tomasza Kwiatkowskiego – PSM II st. Białystok
 • Tomasza Kanię – ZPOSM Nr 3 Warszawa

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy na ręce laureatów przekazali przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego Krzysztof Witkowski.

Wczorajszy koncert uwieńczył występ Weroniki Rydzewskiej absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży w klasie mgr Piotra Suchodoły, aktualnie studentki trzeciego roku studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie st. wykł. Emilii Majewskiej.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

zdjęcia Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility