Drukuj

Uruchamiamy system LUPE dla mieszkańców Miasta Zambrów – START 5-6 lipca

Urząd Miasta Zambrów uruchamia teleinformatyczny system dla mieszkańców – LUPE. System umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi.

LUPE jakie możliwości dla mieszkańca?

Mieszkańcy miasta poprzez aplikację mogą zagłaszać:

– usterki w przestrzeni miejskiej według kategorii: awaria oświetlenia,. dewastacja mienia, uszkodzenia nawierzchni dróg oraz chodników, zaśmiecanie miejsc publicznych, bezdomne zwierzęta itp.

– otrzymywanie komunikatów oraz informacji o wydarzeniach w mieście

– kontrola obsługi zgłoszeń przez odpowiednie władze – powiadomienia w apilacji mobilnej i poprzez e-mail

– integracja z regionalnym systemem ostrzegania

– logowanie kontami społecznościowymi

Jak korzystać z aplikacji?

Aplikację LUPE  będzie można pobrać bezpłatnie na urządzenia z systemem Android w sklepie GooglePlay lub z App Store na telefonach Iphone.

Aplikacja będzie również dostępna na stronie www.zambrow.pl pod ikoną:  LUPEZAMBROW

UWAGA: APLIKACJA LUPE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BĘDZIE DOSTĘPNA MIĘDZY 5-6 LIPCA 2018r. 

System oferuje dwie możliwości logowania: gość lub użytkownik. Aby dodać zgłoszenie należy wejść w zakładkę DODAJ ZGŁOSZENIE, następnie wpisać adres, gdzie wystąpiła usterka, wybrać kategorię, opisać zdarzenie oraz dołączyć zdjęcie (zdjęcie nie jest wymagane). Zarejestrowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i publikowane na ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu realizacji. Zarejestrowani w systemie mieszkańcy mają możliwość podglądu statusu swoich zgłoszeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich realizacji.

Dodatkowo system pozwala na publikację – bezpośrednio na mapie – ważnych komunikatów oraz powiadomień z obszaru miasta, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu systemowi zambrowianie będą mogli nie tylko zgłaszać problemy związane z infrastrukturą miejską, ale także na bieżąco śledzić komunikaty miejskie oraz kalendarze rozmaitych wydarzeń w mieście.

System nie służy do przekazywania zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które powinny być zgłaszane pod numery alarmowe.

UWAGA: System LUPE działa tylko na terenie Miasta Zambrów, oznacza to, że zgłoszenia z terenu gminy lub powiatu nie będą rozpatrywane i automatycznie odrzucane.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility