Drukuj

Ruszyła nowa strona Urzędu Miasta Zambrów

Od dziś pod adresem www.zambrow.pl funkcjonuje nowa strona Urzędu Miasta Zambrów. Nowoczesny serwis informacyjny zambrowskiego magistratu został poszerzony o treści przydatne wszystkim mieszkańcom, turystom oraz potencjalnym inwestorom.

Strona startowa zawiera dwa slidery pokazujące Miasto Zambrów jako miasto atrakcyjne dla inwestorów i przyjazne dla mieszkańców. Nowa witryna została podzielona na 6 podstawowych zakładek: Aktualności – najświeższe wieści z Zambrów, Urząd, Mieszkaniec, Turysta, Inwestor (zakładka ta występuje również w anglojęzycznej wersji) oraz Kontakt.

Na głównej stronie Urzędu Miasta, oprócz aktualności, stworzono dwie kategorie tematyczne. Pierwsza z nich to Komunikaty, gdzie zamieszczane będą najważniejsze informacje skierowanie do mieszkańców, stowarzyszeń czy lokalnych przedsiębiorców. Druga kategoria to Przetargi, czyli najświeższe oferty przetargów z terenu Miasta Zambrów.

Dodatkowo dla ułatwienia w prawym panelu utworzono skróty do stron: BiP, zambrowskich kart, zarządzania odpadami komunalnymi, profil zaufany, pogotowie oświetleniowe oraz archiwalna wersja strony.

Funkcjonuje również odświeżony kalendarz wydarzeń.

Strona wstępuje w wersji na telefony komórkowe oraz według procedur WCAG – strona przyjazna osobom niepełnosprawnym.

Mamy nadzieję, że nowa odsłona strony urzędu będzie dla mieszkańców oraz gości przyjazna w użytkowaniu. Główny nacisk położyliśmy na czytelny układ i łatwość w poruszaniu się po poszczególnych działach. Przede wszystkim oddzieliliśmy część informacyjną od urzędowej. Panel wiadomości otrzymał nowoczesny, przyjazny dla internautów kształt.

Nowy serwis internetowy miasta będzie systematycznie poprawiany i rozbudowywany, tak by spełniał oczekiwania wszystkich mieszkańców. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi, dlatego serdecznie zachęcamy zambrowian do zgłaszania swoich opinii odnośnie funkcjonowania strony lub zauważanych nieprawidłowości na adres e-mail: promocja@zambrow.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie poprawki i zgłaszane błędy były na bieżąco naprawiane.

To dzięki Państwa zaangażowaniu nowy serwis informacyjny Urzędu Miejskiego może być najlepszym źródłem informacji dla mieszkańców.

Stronę przygotowała firma: michalgosk.com – projektowanie graficzne & copywriting wraz z pracownikami Biura Promocji Miasta Zambrów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility