Samorząd Zambrowa otrzymał ok. 3,9 mln zł na projekty poprawiające jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców „Koszar” w Zambrowie

W dniu 20.12.2019 r. Burmistrz Kazimierz Dąbrowski w obecności Skarbnika Miasta Zambrów podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.5 Rewitalizacja.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 251 326,64 zł. Wysokość dofinansowania inwestycji wynosi 3 879 409,74 zł, co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie zadań:

– utworzenie systemu monitoringu wizyjnego „Koszar” w Zambrowie,

– remont starych i niefunkcjonalnych budynków gospodarczych (komórek lokatorskich),

– utworzenie nowych placów zabaw w miejscach dotychczas niezagospodarowanych, zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych,

– utworzenie wystawy historycznej poświęconej Garnizonowi Zambrów,

– zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych – budowa nowych dojazdów, utwardzenia, oświetlenia.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Koszar, poprzez zwiększenie efektywności i jakości infrastruktury przyczyniającej się do osiągnięcia korzyści społeczno–gospodarczych. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, powstrzyma degradację obszaru znajdującego się w gorszym położeniu oraz przywróci i nada nowe funkcje – ważne z punktu widzenia lokalnego rozwoju.

Weronika Zaniewska
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility