Kolejne spotkanie doradcze w Mieście Zambrów dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Zambrów działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańców Miasta Zambrów zainteresowanych wzięciem udziału w programie zapraszamy we wtorek oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 do pokoju 32 (parter).

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” jest Pani Patrycja Łapińska. Informacje udzielane są w dniach otwarcia punktu osobiście, telefonicznie pod nr tel. 604-095-223 oraz mailowo pod adresem: p.lapinska@zambrow.nazwa.pl

30 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie doradcze dla mieszkańców Miasta Zambrów w celu przybliżenia zasad programu. Osoby zainteresowane serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Cel Programu:
Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na:

 • wymianę starego źródła ciepła (kotła na paliwo stałe),
 • termomodernizację (ocieplenie/docieplenie) przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
  w budynku/lokalu mieszkalnym jednorodzinnym.

Zakres wsparcia:
Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie jest uzależniona od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.
Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są:
• właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.


Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:
• uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta),
• uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
  Osoby fizyczne, które zamierzają skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania, do dnia złożenia wniosku powinny uzyskać, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego.
  Dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Warunki dofinansowania:
 1. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
 3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może zacząć się wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w takim budynku/ lokalu mieszkalnym.
 5. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
 6. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 7. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła).
 8. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
  -został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  -zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę –
  nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
Accessibility