Drukuj

Spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

30 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Adam Libuda, przedstawiciele Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku z Dyrektorem Wojciechem Borzuchowskim na czele oraz przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Podczas spotkania Wykonawca przedstawił pierwsze robocze plany analizowanych wariantów korytarzy. Zaprojektowane przebiegi mają układ sieciowy z punktami węzłowymi umożliwiającymi alternatywność przebiegów obwodnicy Zambrowa. Zaproponowany wstępny układ sieciowy daje możliwości rozpatrywania kilkunastu wariantów przebiegu obwodnicy.

Podczas spotkania Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski przedstawił historyczny przebieg jednego z korytarzy – drogi w śladzie istniejącego toru kolejowego, podkreślił również, iż nowa zabudowa Woli Zambrowskiej uniemożliwia obecnie budowę obwodnicy w tym miejscu. Włodarz miasta  podkreślił także aspekt konieczności dopasowania przebiegu trasy do dużego zakładu produkcyjnego – Dobroplast w Starym Laskowcu.

Przedstawiciel Inwestora – Dyrektor Oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski poparł odrzucenie odcinków, które zakładają połączenie obwodnicy z ul. Białostocką oraz podkreślił, że należy priorytetowo rozpatrywać warianty po zachodniej stronie Zambrowa, włączające się do węzła Zambrów Zachód.

Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że ze względów komunikacyjnych węzeł Zambrów Zachód jest ważniejszy niż Węzeł Zambrów Wschód. Ponadto uzgodniono, że obwodnica powinna przebiegać przez tereny najmniej uciążliwe dla społeczności lokalnej.

Opracowała: Karolina Ilczuk

Załączniki: Wstępne warianty przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility