Drukuj

Spotkanie z laureatami

10 czerwca 2022r. w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z laureatami konkursów przedmiotowych i sportowych a także laureatkami tegorocznych wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy placówek oświatowych w Zambrowie oraz nauczyciele, którym Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski podziękował za przygotowanie uczniów do konkursów.

Laureaci w roku szkolny 2021/2022

 • Szkoła Podstawowa nr 3

Uczeń: Ignacy Balkiewicz – finalista XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – II miejsce w województwie oraz I miejsce w pływaniu na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym.

Rodzice : Agnieszka i Wojciech Balkiewicz

 • Szkoła Podstawowa nr 4

Uczeń: Michał Dębek – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego; do konkursu przygotowywała nauczycielka matematyki Anna Korzeniowska

Rodzice: Dorota i Mariusz Dębek

 • Szkoła Podstawowa nr 5

Uczeń: Maksymilian Jankowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

Rodzice : Anna i Piotr Jankowscy

Uczeń: Hubert Grochowski – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

Rodzice: Izabela i Krzystof Grochowscy

Do konkursów z języka niemieckiego chłopców przygotowywała nauczycielka języka niemieckiego Małgorzata Pawelec-Kacprzak

Wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022

Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022 – Magdalena Story

I vice Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022 –Karolina Kossakowska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility