Drukuj

„Tu rodziła się Solidarność” – wystawa IPN do obejrzenia w centrum Zambrowa

Instytut Pamięci Narodowej przygotował cykl wystaw poświęconych kształtowaniu się ruchu opozycyjnego – „Tu rodziła się Solidarność”. Ekspozycja ma na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980r. Wśród miast północno – wschodnich Polski, do których zawitała wystawa znalazło się nasze miasto.

Oficjalne otwarcie ekspozycji odbyło się 16.04.2021r. na promenadzie między Rondem im. Romana Dmowskiego a zalewem miejskim. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Jolanta Gronostajska – Sekretarz Miasta Zambrów oraz Lech Feszler – Senator IV kadencji, burmistrz Miasta Zambrów w latach 1990 do 1998, a przede wszystkim działacz „Solidarności” w latach 80 w powiecie łomżyńskim.

Podczas otwarcia Lech Feszler wspominał o początkach “Solidarności” w Zambrowie, rodzinie i kolegach, z którymi wspólnie organizował działalność opozycyjną w mieście.

Wystawa składa się z pięciu części. Dwie poświęcone zostały zagadnieniom ogólnopolskim, dwie kolejne dotyczą Polski północo – wschodniej, zaś trzecia, lokalna, poświęcona jest strukturom „Solidarności” w Zambrowie, na której znalazły się zdjęcia zambrowskich delegacji, sztandaru oraz Mandat Delegata NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze – Lecha Feszlera. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim.

Ekspozycja w naszym mieście będzie dostępna do 10 maja 2021r.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Zambrów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility