Drukuj

Uczniowie Trójki na wycieczce szlakiem atrakcji Supraśl – Białystok

Najlepszym sposobem zapobiegającym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży jest rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem oraz podejmowanie rozmaitych aktywności. Świetną okazją sprzyjającą kształtowaniu pozytywnych postaw i twórczych zainteresowań była wycieczka edukacyjna zorganizowana dla uczniów Trójki 15 grudnia. W jednodniowej, ale obfitującej w wiele atrakcji wycieczce na trasie Supraśl – Białystok uczestniczyli uczniowie klas IV a i IV b, wraz z opiekunami i nauczycielami.


W bogatym programie ich wyjazdu znalazło się zwiedzanie Muzeum Ikon, mieszczącego się w zabytkowym kompleksie cerkiewno-klasztornym. Poza ikonami datowanymi w niektórych przypadkach nawet na XVIII wiek dzieci mogły podziwiać również supraskie freski powstałe jeszcze w XVI wieku, które przybliżają historię tamtejszego klasztoru, oraz obejrzeć film o sztuce pisania ikon. Wzbogaceni o wiedzę na temat ikon i ich symboliki uczniowie udali się do Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu, gdzie oprócz zwiedzania obiektu wzięli udział w pasjonujących warsztatach czerpania papieru, samodzielnego tworzenia oryginalnych kart oraz zakładek książkowych. Następnie dzieci udały się do Białegostoku. Po krzepiącym obiedzie wycieczka wyruszyła na zwiedzanie Muzeum Farmacji i Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mieszczącego się w zabytkowych wnętrzach dawnej Rezydencji Branickich. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki dawnej medycyny i farmacji, poznając historię lecznictwa, stomatologii, okulistyki, chirurgii, ginekologii, radiologii itp. Dzieci urzekła interaktywność zajęć i bezpośredni kontakt z eksponatami. Gwoździem programu okazały się kolejne zajęcia praktyczne: warsztaty mydlarskie dla dzieci.


Wycieczka przybliżyła dzieciom edukację prozdrowotną i regionalną, a także była okazją do rozwijania kreatywności i poznawania nowych zainteresowań.

Źródło: Jolanta Chrostowska-Sufa

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility