Szanowni Państwo

Przedstawiamy wzory wniosków (w wersji edytowalnej) do ZAMBROWSKIEGO PAKIETU POMOCOWEGO;

Poniżej pełna treść Zambrowskiego Pakietu Pomocowego:

Od 20 marca 2020 roku na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii. Wiąże się to z szeregiem ograniczeń i trudności dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla mieszkańców, którzy tracą lub mogą stracić pracę.  

Rola lokalnych przedsiębiorców jest bardzo istotna w procesie rozwoju naszego miasta, a poziom życia mieszkańców to główny wyznacznik decyzji podejmowanych przez Samorząd Zambrowa.

W związku z tym, w celu złagodzenia skutków kryzysu, przedstawiam propozycje możliwych działań pomocowych w następujących obszarach:

 1. Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych):

– odroczenie terminu płatności,

– rozłożenie należności na raty,

– umorzenie części lub całości zobowiązania podatkowego za dany okres,

 • Czynsz dzierżawny za lokale użytkowe dzierżawione z zasobów lokalowych miasta, administrowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

– odroczenie terminu płatności za IV – VI 2020 roku,

– okresowe zmniejszenie wysokości czynszu za IV – VI 2020 roku,

– zwolnienie z opłaty czynszu za dany okres za IV – VI 2020 roku.

 • Opłata za odbiór odpadów od przedsiębiorców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

– odroczenie terminu płatności,

– okresowe zmniejszenie wysokości opłaty,

– odstąpienie od naliczania opłaty za dany okres.  

Pisemne wnioski podmiotów gospodarczych będą rozpatrywane indywidualnie, a zakres udzielonej pomocy zostanie uzależniony od oceny wpływu stanu epidemii na prowadzoną działalność wnioskodawcy.

Wzory wniosków dotyczące działań pomocowych:

https://zambrow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-Zambrowski-Pakiet-Pomocowy-czynsz.doc

https://zambrow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-Zambrowski-Pakiet-Pomocowy-podatki-1.docx

Ponadto informuję, że:

 1. W przypadku utraty pracy przez mieszkańca Zambrowa z powodu pandemii koronawirusa, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Zambrowie w celu uzyskania informacji o przysługujących świadczeniach.
 2. W przypadku pogorszenia się warunków materialnych związanych z utratą pracy, należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania informacji o możliwości uzyskania świadczenia społecznego.

Zwracam się również z apelem:

 1. Do osób i podmiotów wynajmujących przedsiębiorcom powierzchnie budynków i innych nieruchomości o rozważenie możliwości okresowego zmniejszenia obciążenia firmom, które w zaistniałej sytuacji nie mogą  prowadzić działalności lub prowadzą ją w znacznie ograniczonym zakresie.
 2. Do Prezesów: Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej NADZIEJA, Zarządu Nieruchomościami oraz Zarządu Mienia Komunalnego o rozważenie możliwości odroczenia lub rozłożenia zaległości czynszowych osobom, których dochody uległy znacznemu obniżeniu z powodu epidemii.
 3. Do Radnych Rady Miasta Zambrów o bieżącą współpracę, ponieważ proponowany pakiet może spowodować niewykonanie dochodów miasta oraz rezygnację z części zaplanowanych inwestycji i remontów w 2020 roku.

(-) Kazimierz Dąbrowski
Burmistrz Miasta Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility