Ważny komunikat w sprawie rozliczania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”


W celu sprawnego rozliczenia przedsięwzięcia, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wypełnienia oraz kompletność i poprawności dokumentacji złożonej Grantodawcy.

Ważne informacje:

  1. Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu „Warunkiem wypłaty grantu jest dostarczenie przez Grantobiorcę wraz z wnioskiem o wypłatę grantu:

a)      kopii poprawnie wystawionej i zapłaconej (potwierdzenie zapłaty) faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Faktura VAT dołączona do Wniosku o wypłatę Grantu może obejmować jedynie koszty kwalifikowane zgodnie z katalogiem
kosztów kwalifikowanych wykazanym w § 7 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”,

b)      oryginału protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez Grantobiorcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli dotyczy) oraz Wykonawcę,

c)      kopii umowy Grantobiorcy z wykonawcą,

d)      kopii kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru,

e)      kopii podpisanego, wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (z potwierdzeniem jego złożenia).”

  1. Protokół odbioru, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu, powinien być podpisany przez obie strony umowy – Grantobiorcę oraz Wykonawcę instalacji PV oraz być opatrzony datą faktycznego zakończenia prac związanych z montażem instalacji.
  1. Wykonawca wystawia fakturę końcową VAT, zgodnie z zapisami umowy zawartej między Grantobiorcą a Wykonawcą.
  1. Data sprzedaży lub wykonania usługi, znajdująca się na Fakturze VAT, powinna być tożsama z datą faktycznego wykonania instalacji.
Accessibility