Drukuj

Wolontariusze z SP nr 4 zdobywcami ogólnopolskiej nagrody

„ Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba …”

Szkolny Wolontariat ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie działa zaledwie od września, a już może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Jednym z nich jest zdobycie nagrody głównej w ogólnopolskim projekcie upamiętniającym 100 rocznicę śmierci Brata Alberta Chmielowskiego,  zorganizowanego przez Fundację „Bo Warto” z Warszawy.

Pod koniec października, troje wolontariuszy: Elżbieta Gosk, Gabriela Krajewska i Natalia Miros z klasy VII A, wraz z opiekunami: p. Edytą Kossakowską – Wołpiuk i p. Anną Jasińską, zgłosiły chęć wzięcia udziału w projekcie. Zadaniem uczestników było wymyślenie jednej lub kilku akcji charytatywnych, w myśl św. Brata Alberta Chmielowskiego „ Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba …”.

Pomimo tego, iż do projektu zgłosiła się trójka uczniów, to nie udałoby się osiągnąć tego sukcesu bez reszty  wolontariuszy.

Uczniowie na początku listopada zorganizowali w szkole „Kiermasz Słodkości”, dzięki którego udało się pozyskać 650 zł. Z zebranych pieniędzy zakupiono żywność oraz środki czystości, które zostały przekazane trzem rodzinom oraz jedenastu osobom bezdomnym z terenu miasta Zambrów.

Kolejną przeprowadzoną akcją, w ramach projektu Brata Alberta Chmielowskiego, były „Słoiczki Szczęścia”.  W ciągu  tygodnia wolontariusze zebrali 96 słoiczków, które 6 grudnia zostały przekazane dzieciom z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ponadto nasi wolontariusze postanowili objąć opieką duchową dzieci z DSK oraz ich rodziny. W związku z tym 25 grudnia 2017 r. 18.00 w parafii pw. Ducha Św. w Zambrowie została odprawiona msza święta w intencji zdrowia małych pacjentów z DSK w Białymstoku.

Relacje ze wszystkich aukcji zostały uwiecznione w postaci krótkiego filmu, który został przesłany do Fundacji „Bo Warto” w Warszawie. Dnia 3 styczna b.r., jury spośród 84 zgłoszonych konkursowych zespołów z całej Polski, wyłoniło 13 laureatów. Nasza szkoła zajęła I miejsce i otrzymała jedną z pięciu projektowych nagród głównych.

Wręczenie nagród odbyło się 9 stycznia b.r. w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Wilanowie. W czasie uroczystej gali, oprócz nagród, na uczestników czekało wspólne kolędowanie, a także słodki poczęstunek. Nasi wolontariusze mogli po raz pierwszy zwiedzić Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

Współorganizatorami projektu byli: Fundacja „Bo Warto” z siedzibą w Warszawie, Metropolita Warszawski  – Kardynał Kazimierz Nycz oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Wolontariusze z SP nr 4 pragną podziękować za pomoc w realizacji projektu „Słoiczki Szczęścia” oraz wsparcie finansowe wyjazdu na galę dla Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego.

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu:

Edyta Kossakowska – Wołpiuk

Anna Jasińska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility