Drukuj

Wyborco, sprawdź gdzie głosujesz!

Już w najbliższą niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. W Zambrowie głosy należy oddawać w niżej wymienionych siedzibach obwodowych komisji wyborczych czynnych w godzinach od 7.00 do 21.00.

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie
ul. Marii Konopnickiej 13,
tel.: 86-271-44-68 w. 21Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 ulice: Białostocka-bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, gen. Józefa Bema, gen. Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
ul. Marii Konopnickiej 16,
tel.: 86-271-27-08
3 ulice: Białostocka – budynki o numerach 1, 3 i 5, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa Miejskie Przedszkole Nr 1 w Zambrowie
ul. Sadowa 5,
tel.: 86-271-46-86

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 ulice: Białostocka – budynki o numerach parzystych, domy prywatne o numerach nieparzystych od numeru 7 do numeru 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a,
tel.: 86-271-43-49

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 ulice: Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a,
tel.: 86-271-43-12
6 ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 8A,
tel.: 86-271-32-19

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, kpt. Władysława Raginisa Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie

ul. Obrońców Zambrowa 6,

tel.: 86-22-44-555

(dawna Szkoła Podstawowa nr 5),

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a,

tel.: 86-271-27-99

9 Aleja Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 40 i Nr 42, Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie

ul. Obrońców Zambrowa 6,

tel.: 86-22-44-555

(dawna Szkoła Podstawowa nr 5),

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10 ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Zambrowie
ul. Fabryczna 3,tel.: 86-271-24-18 w. 28

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 ulice: Grunwaldzka Szkoła Podstawowa Nr 3, w Zambrowie
ul. Magazynowa 13,
tel.: 86-271-26-41
12 ulice: Aleja Wojska Polskiego numery nieparzyste od Nr 41 do 49C, Elektryczna, Magazynowa Szkoła Podstawowa Nr 3, w Zambrowie
ul. Magazynowa 13,
tel.: 86-271-26-41
13 ulice: Aleja Wojska Polskiego numery 44, 46 i 48 oraz pozostałe numery od Nr 50 do Nr 100, Kolejowa, Kościelna, ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Dębowa, mjr. Stanisława Knapika Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 52,
tel.: 86-271-34-89
14 Szpital Powiatowy w Zambrowie Szpital Powiatowy w Zambrowie,

ul. Papieża Jana Pawła II 3,

tel.: 86-276-36-49

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Należy także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy.

Nie mają prawa głosowania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Aktualne informacje na temat wyborów znajdują się na https://zambrow.pl/wybory/, zaś szczegółowe informacje co do głosowania znajdują się w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Link do dokumentu poniżej:

https://zambrow.pl/wp-content/uploads/2018/09/obw_BMZ__o_siedzibach_obkw.pdf

Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility