Drukuj

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybrano:

 • na zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych dla dziecii młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów (łącznie z dowozem uczniów na zawody, jeśli zawody będą odbywały się w innej miejscowości niż Zambrów), ofertę złożoną przez:

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie z siedzibą w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– kwota dofinansowania 35 000,00 zł, w tym 30 000 zł na dowóz uczniów na zawody, 5 000 zł na międzyszkolne zawody sportowe

 • na organizację zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini-koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów,

ofertę złożoną przez:

Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie z siedzibą w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– kwota dofinansowania 5 000 zł.


Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji i promocji wolontariatu: „Promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym

*wspieranie działań wolontarystycznych w obszarze życia społecznego, edukacji globalnej i nieformalnej

*propagowanie idei partnerstwa na linii placówka oświatowa – samorząd lokalny – organizacja pozarządowa poprzez środowiskowy wolontariat akcyjny, a w szczególności:

 1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
 2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

wybrano ofertę złożoną przez:

Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży z siedzibą w Łomży,ul. Rybaki 1

 – kwota dofinansowania wynosi 30.000 zł.


Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej  poprzez kulturę, turystykę i rekreację”

wybrano ofertę złożoną przez:

„Stowarzyszenie „SZANSA” w Zambrowie”z siedzibą w Zambrowie, ul. Wilsona 1/10

– kwota dofinansowania wynosi 20.000zł.


Informacja  o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w roku 2018

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów indywidualnych w cyklu turniejów i zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym”

wybrano:

Zambrowski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 2/54

kwota przyznanej dotacji – 15 000 zł,

Mazowiecko – Podlaski Klub Karate z siedzibą w Ciechanowcu, ul. Parkowa 8

kwota przyznanej dotacji – 10 000 zł.

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru projektów oferty złożył:

1) Zambrowski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 2/54,

– wnioskowana kwota dotacji – 24 000 zł

– całkowity koszt projektu – 32 000 zł

– ocena końcowa 57,75 pkt

2) Mazowiecko – Podlaski Klub Karate z siedzibą w Ciechanowcu, ul. Parkowa 8,

– wnioskowana kwota dotacji – 11 500 zł

– całkowity koszt projektu – 15 900 zł

– ocena końcowa 57,00 pkt

Na realizację zadania w budżecie Miasta Zambrów przewidziano kwotę 25 000 zł. Wszystkie oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r. Biorąc pod uwagę ocenę końcową, dotację na realizację zadania przyznano: Zambrowski Klub Karate Kyokushin – 15 000 zł, Mazowiecko – Podlaski Klub Karate – 10 000 zł.


Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w roku 2018

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów drużynowych, uczestniczących w cyklu systematycznych rozgrywek województwa podlaskiego w kategoriach młodzieżowych” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie Wyszyńskiego 8

kwota przyznanej dotacji – 60 000 zł,

Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Plac Sikorskiego 8

kwota przyznanej dotacji – 40 000 zł,

Stowarzyszenie NEXXTEAM Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Bema 2

kwota przyznanej dotacji – 12 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” z siedzibą w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

kwota przyznanej dotacji – 8 000 zł.

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru projektów oferty złożył:

1) Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie,

 1. Wyszyńskiego 8

– wnioskowana kwota dotacji 60 000 zł

– całkowity koszt projektu 75 000 zł

– ocena końcowa 56,00 pkt

2) Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Plac Sikorskiego 8

– wnioskowana kwota dotacji 40 000 zł

– całkowity koszt projektu 60 000 zł

– ocena końcowa 53,75 pkt

1) Stowarzyszenie NEXXTEAM Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Bema 2

– wnioskowana kwota dotacji 12 800 zł

– całkowity koszt projektu 16 000 zł

– ocena końcowa 53,50 pkt

3) Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Szkole podstawowej Nr 3 w

Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– wnioskowana kwota dotacji 8 000 zł

– całkowity koszt projektu 10 000 zł

– ocena końcowa 54,75 pkt

Na realizację zadania w budżecie Miasta Zambrów przewidziano kwotę 120 000 zł. Wszystkie oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r. Biorąc pod uwagę ocenę końcową, dotację na realizację zadania przyznano: ZKS „OLIMPIA” – 60 000 zł, Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów – 40 000 zł, Stowarzyszenie NEXXTEAM Zambrów – 12 000 zł, UKS „ORKAN” – 8 000 zł.


Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów ” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 8

kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 150 000 zł

całkowity koszt projektu – 187 500 zł

ocena końcowa – 55,00 pkt

kwota przyznanej dotacji – 150 000 zł

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 150 000 zł. Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r., w związku z powyższym dotację na realizację projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.


Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV ligi” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 8

kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 400 000 zł

całkowity koszt projektu – 500 000 zł

ocena końcowa – 54,00 pkt

kwota przyznanej dotacji – 400 000 zł

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 400 000 zł. Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r., w związku z powyższym dotację na realizację projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility