Drukuj

 WYNIKI Wyborów Samorządowych 2018

21 października odbyły się wybory samorządowe, podczas których mieszkańcy Zambrowa oddawali głosy na kandydatów do Rady Miasta, Rady Powiatu Zambrowskiego, Sejmiku Wojewódzkiego oraz na Burmistrza Miasta Zambrów.

Uprawnionych do głosowania było 17 717 mieszkańców, którzy oddawali swoje głosy w 14 obwodach  na terenie miasta. Łącznie w wyborach wzięło udział 8 534 uprawnionych zambrowianów, zatem frekwencja wyniosła 48,16%.

Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Zambrów

W wyborach na Burmistrza Zambrowa zarejestrowanych było trzech kandydatów, spośród których największą liczbę głosów – 4 703, uzyskał Kazimierz Dąbrowski, przechodząc w pierwszej turze z 55,73% poparciem.  Szczegółowy rozkład głosów przedstawiono w poniżej tabeli:

L.P. Nazwisko i Imiona Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów
 1. DĄBROWSKI Kazimierz Jan 4 703 55.73

2.

KOSSAKOWSKI Karol 418 4.95

3.

MIODUSZEWSKI Andrzej 3 318 39.32

 

Wyniki wyborów do Rady Miasta Zambrów

W wyborach do Rady Miasta wzięło udział 102 radnych z 4 komitetów wyborczych. W wyniku niedzielnego głosowania wybrano 21 radnych – KW NASZ ZAMBRÓW uzyskał 11 mandatów, KW PiS – 8 mandatów,  KW PLATFORMA NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA – 2 mandaty.

W poniższej tabeli przedstawiono listę radnych Rady Miasta w kadencji 2018-2022 (alfabetycznie).

L.P. Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
 1. ANDRZEJCZUK Bogdan 166 8.70%

2.

BAŃKOWSKI Radosław 143 7.65%

3.

CHĘTNIK Anna 125 5.55%

4.

DĄBROWSKI Kazimierz Jan 214 9.50%

5.

KAŹMIERCZAK Ryszard 252 13.20%

6.

KLIMOWICZ Michał 239 11.15%

7.

KORZENIOWSKI Zbigniew 193 10.32%

8.

KOSEK Tomasz Józef 406 21.71%

9.

KOWALCZYK Kamil 181 8.45%

10.

KULESZA Zbigniew 222 10.36%

11.

LASZUK Barbara Danuta 197 10.53%

12.

MISZAK Łukasz 176 7.82%

13.

OGÓRKOWSKA Agnieszka 149 6.62%

14.

OLSZEWSKI Jacek 256 11.37%

15.

PRUSIŃSKI Mariusz 241 12.89%

16.

REINKE Barbara 127 5.64%

17.

RYKACZEWSKI Henryk 203 10.63%

18.

TRUCHEL Anna 163 7.61%

19.

WALASEK Wioletta 192 8.96%

20.

WITKOWSKI Cezary 152 7.96%

21.

WYSZYŃSKA Grażyna Anna 300 15.72%

 

 Wyniki wyborów do Powiatu Zambrowskiego

Na terenie powiatu zambrowskiego uprawionych do głosowania było 35 243 mieszkańców, w wyborach udział wzięło 18 768 mieszkańców, co dało 53,25% frekwencję. Do Rady Powiatu wybrano 17 radnych z 3 komitetów – KW PiS uzyskał 8 mandatów, KW PSL – 5 mandatów, KW NASZ ZAMBRÓW – 4 mandaty.

Poniżej przedstawiono listę radnych Powiatu Zambrowskiego na najbliższą kadencję 2018-2023 (alfabetycznie).

L.P. Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
 1. CZAJKOWSKI Krzysztof 823 22.50%

2.

DMOCHOWSKI Kazimierz 550 9.07%

3.

GAWKOWSKA Agnieszka 680 11.21%

4.

JACH Zbigniew Teofil 737 8.98%

5.

KACZYŃSKI Eugeniusz 359 4.38%

6.

KRAJEWSKI Michał 346 5.71%

7.

KRAJEWSKI Wacław Tadeusz 664 10.95%

8.

LIPIŃSKI Edward 950 15.67%

9.

MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta 313 3.82%

10.

MURAWSKI Jacek Norbert 190 2.32%

11.

ORŁOWSKI Sebastian 1 148 13.99%

12.

POMAZAŃSKI Rafał 769 9.37%

13.

ROKICKI Krzysztof 718 11.84%

14.

RYKACZEWSKI Stanisław 643 7.84%

15.

SZELIGOWSKI Piotr 668 18.27%

16.

ŚWIDERSKI Ryszard Bohdan 517 6.30%

17.

WÓJCIK Zenon Adam 550 15.04%

 

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Do sejmiku Województwa Podlaskiego wystartowało 328 kandydatów, spośród których mieszkańcy województwa podlaskiego wybrali 30 radnych. Frekwencja w województwie wyniosła 53%.

Poniżej przedstawiono listę radnych Sejmu Województwa (alfabetycznie):

L.P. Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
 1. AUGUSTYN Anna 11 683 10.01%

2.

BURNOS Wiesława 4 284 3.85%

3.

CIEŚLUKOWSKI Cezary 10 496 9.43%

4.

DEREHAJŁO Stanisław 14 199 9.72%

5.

DĘBSKI Bogusław 7 701 6.60%

6.

DYJUK Bogdan 6 399 5.75%

7.

JANOWSKI Mikołaj 5 888 4.03%

8.

KOMOROWSKI Marek Adam 5 121 5.41%

9.

KOSICKI Artur 11 838 10.14%

10.

KRAJEWSKI Stefan 9 892 10.45%

11.

KWATERSKI Waldemar 7 320 6.58%

12.

LESZCZYŃSKI Jerzy 12 281 8.41%

13.

ŁANCZKOWSKI Romuald 12 002 10.79%

14.

ŁUKASZEWICZ Sebastian 9 434 6.46%

15.

ŁUKASZUK Igor 7 184 4.92%

16.

MALINOWSKI Marek 4 950 3.39%

17.

MIECZKOWSKA Wanda Elżbieta 5 391 5.70%

18.

NASZKIEWICZ Anna 6 994 6.29%

19.

NAZARUK Sławomir 9 641 8.26%

20.

NIKITOROWICZ Zbigniew 6 899 5.91%

21.

OLBRYŚ Marek 15 128 15.98%

22.

PILECKI Karol 8 057 6.90%

23.

PIORUNEK Jacek 8 170 8.63%

24.

SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech 5 996 6.33%

25.

SIEKIERKO Łukasz 14 147 9.68%

26.

SZCZUDŁO Aleksandra 6 070 4.15%

27.

WNUKOWSKI Paweł 11 017 9.90%

28.

ZABIELSKA Jadwiga Barbara 5 884 5.29%

29.

ŻALEK Justyna Emilia 10 571 9.06%

30.

ŻYWNO Maciej Zenon 15 080 10.32%

 

Karolina Ilczuk

Opracowano na podstawie danych zawartych
na witrynie Państwowej Komisji Wyborczej

https://wybory2018.pkw.gov.pl/

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility