Drukuj

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów rozstrzygnięte

9 czerwca 2018 w ramach 22. Dni Zambrowa tradycyjnie odbyły się Wyścigi Rowerowe z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wyścig przebiegał wzdłuż ulic: Lipowa – Wądołkowska – Ogrodowa – Lipowa. Organizatorem sportowej imprezy było Stowarzyszenie Sportowo–Rekreacyjne „SPORTEAM” pod patronatem Urzędu Miasta Zambrów oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Celem wyścigów była popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Łącznie w tegorocznych zawodach udział wzięło 67 zawodników.

Klasyfikacja:

Przedszkolaki – wzięło udział 20 dzieci, wszystkie zostały nagrodzone medalami.

 

Dzieci roczniki 2009 – 2010 (10 uczestników)

Hubert Drużyński

Jakub Sadłowski

Szymon Chmielewski

 

Dzieci roczniki 2007 – 2008 (12 uczestników)

Rafał Grodzki

Gracjan Stachnik

Nikodem Łuniewski

 

Dzieci roczniki 2005 – 2006 (3 uczestników)

Piotr Gwardiak

Bartosz Leśniewski

Michał Smakowski

 

Dzieci roczniki 2002 – 2004 (7 uczestników)

Michał Żochowski

Kacper Dąbrowski

Jakub Gwardiak

 

Kobiety (4 uczestniczki)

Joanna Janiszewska

Paulina Kazimierska

Katarzyna Tabędzka

 

Mężczyźni na rowerach innych niż szosowe (5 uczestników)

Kamil Ryczkowski

Tomasz Gwardiak

Edward Berliński

 

Mężczyźni do 50 roku życia na rowerach szosowych (6 uczestników)

Marcin Janiszewski

Michał Bachmura

Tomasz Surawski

 

Mężczyźni powyżej 50 roku życia na rowerach szosowych (12 uczestników)

Jerzy Łętowski

Zbigniew Milewski

Andrzej Bart

 

Dodatkowa klasyfikacja dla członków Stowarzyszenia SPORTEAM, którzy ukończyli 60 rok życia

Jan Rokicki

Kazimierz Daniszewski

Edward Lipiński

Puchary oraz medale dla zwycięzców  wręczyli Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Boruc oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka.

J. Włodkowska – Kurpiewska

K.Ilczuk

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility