Drukuj

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka

29 maja na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie odbyły się wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, najmłodsi oraz troszkę starsze dzieciaki mogły rywalizować ze sobą w rowerowych wyścigach, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zarówno frekwencja jak i pogoda dopisała tego dnia.

Zawody mały na celu popularyzację kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej, a także propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

W wyścigach udział wzięły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z podziałem na kategorie wiekowe: oddziały przedszkolne (3-4 latki, 5-6 latki), a także uczniowie roczniki: 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007. Łącznie we wszystkich grupach wiekowych wystartowało 60 zawodników.

Na zakończenie wszystkich wyścigów dla najlepszych trzech zawodników i najlepszej zawodniczki puchary i medale wręczyli: Karolina Ilczuk i Justyna Włodkowska – Kurpiewska z Urzędu Miasta w Zambrowie, Krzysztof Boruc oraz Marek Werpachowski ze Stowarzyszenia Sportowego Sporteam.

Klasyfikacja:

uczniowie /rocznik 2014-2015/ – 3 okrążenia (14 uczestników):

 1. Alan Michalski
 2. Aleksandra Dąbrowska
 3. Jakub Krakówka

uczniowie /rocznik 2012-2013/ (14 uczestników):

 1. Oskar Choiński
 2. Antoni Grodzki
 3. Antoni Zaręba

uczniowie /rocznik 2010-2011/ (18 uczestników):

 1. Hubert Drużyński
 2. Julia Zielińska
 3. Konrad Kalinowski

uczniowie /rocznik 2008-2009/ (10 uczestników):

 1. Alan Michalski
 2. Aleksandra Dąbrowska
 3. Jakub Krakówka

uczniowie /rocznik 2006-2007/ (3 uczestników):

 1. Mikołaj Grodzki
 2. Kuba Wyszyński
 3. Marysia Werpachowska

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę – lody.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM oraz Burmistrz Miasta Zambrów.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility